Odmowa wjazdu do Polski uchodźcom była bezprawna – wyrok ETPC 23.07.2020 r.

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że 23 lipca 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 oraz 43643/17), w którym orzekł, że odmowa wjazdu do Polski uchodźcom z Czeczenii na przejściu granicznym w Terespolu była bezprawna.

Trybunał wskazał, że wnioski o udzielnie ochrony międzynarodowej składane przez uchodźców z Czeczenii były wielokrotnie ignorowane przez polską Straż Graniczną. Naruszono w szczególności następujące artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: art. 3 (ochrona przed torturami oraz nieludzkim lub poniżającym traktowaniem), art. 4 Protokołu nr 4 (zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców), art. 13 w zw. z art. 4 Protokołu nr 4 oraz art. 3 Konwencji (brak zapewnienia skutecznego środka odwoławczego), art. 34 Konwencji w zw. z art. 39 Regulaminu Trybunału (ignorowanie przez polskie władze wydanego przez ETPC środka tymczasowego).

Szczegółowe informacje dotyczące wyroku w języku polskim dostępne są na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pod linkiem: https://www.hfhr.pl/wyrok-etpc-odmowa-wjazdu-uchodzcom-z-czeczenii-na-przejsciu-granicznym-w-terespolu-byla-bezprawna/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka była jedną z organizacji silnie zaangażowanych w pomoc pro bono uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

Pełna treść wyroku w języku angielskim dostępna jest w bazie orzeczeń HUDOC ETPC tutaj. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego ważnego wyroku.

Zobacz także