Pismo do Rzeczników Funduszu Seniora.

Przedstawiamy pismo Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora pana Mieczysława Humki kierowane do Rzeczników Funduszu Seniora.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r.

Koleżanka/Kolega Rzecznik Funduszu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
/wszystkie/

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Rzecznicy Funduszu Seniora, przedstawiam poniżej uregulowania prawne wyznaczające ramy udzielania pomocy społecznej z Funduszu Seniora. Proszę zatem uprzejmie o kierowanie się tymi uregulowaniami przy składaniu do Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych wniosków o udzielenie pomocy społecznej, o których mowa w § 8 Uchwały Nr 223/V/2000.

Realizacja zadań przez Kapitułę Funduszu Seniora na rzecz radców prawnych – seniorów została określona Uchwałą Nr 223/V/2000  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej (w późniejszym czasie 5 krotnie nowelizowana). Na mocy tej Uchwały, zgodnie z jej zapisem §7,  Fundusz Seniora adresowany jest do emerytów, rencistów nie wykonujących  zawodu, jak również osób niepełnosprawnych w pełnym znaczeniu tego słowa, oraz wdów i wdowców po tych osobach. Kryterium umożliwiającym udzielenie pomocy jest status materialny osoby ubiegającej się o pomoc, przy założeniu, że jej  dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w MP w Komunikacie Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych (w roku  2017 tym granicznym kryterium dochodowym jest kwota 3.781,00 zł.).  Wymieniona kwota na 2018 r. ulega zmianie,  bowiem w M.P.2017.1012 został opublikowany Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r., w którym ogłoszono, że wynagrodzenie wyniosło 4.255,59 zł., z którego dokonując stosownego odliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składki zdrowotnej, stanowi wynagrodzenie miesięczne netto w kwocie 3.813,20 zł.

W zaokrągleniu przyjmujemy na rok 2018 wynagrodzenie miesięczne  netto w kwocie: 3.813,00 zł.

Ograniczona jest także wysokość udzielanej pomocy radcom prawnym – seniorom i jest nią kwota wolna od podatku od osób fizycznych, tj. 2.280,00 zł. w roku, zgodnie z art. 21 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu: „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub inne – do wysokości 2.280,00 zł.”

Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora
Mieczysław Humka

Zobacz także