Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP – grudzień 2022

Grudzień był dla członków komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych okresem intensywnej pracy związanej z podsumowaniem dotychczasowych aktywności oraz planowaniem działań na najbliższe miesiące.

KOMISJA ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

6 grudnia 2022 roku przewodniczący Komisji ADR Tomasz Parkasiewicz, jako reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Przedmiotem spotkania było omówienie stanu zaawansowania prac Rady nad Standardami Szkolenia Mediatorów: bazowego, w sprawach rodzinnych, karnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych, administracyjnych oraz rówieśniczych, szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Nadto omówiono zagadnienia włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) prowadzenia mediacji w dowolnym konflikcie w modelu mediacji klasycznych, prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji w modelu mediacji klasycznych oraz prowadzenia superwizji mediacji w modelu mediacji klasycznych. Przedmiotem ostatniej części posiedzenia było stosowanie klauzul mediacyjnych w umowach, w tym deklaracji o stosowaniu ADR przez organizacje gospodarcze i prawników.

8 grudnia 2022 roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbył się stacjonarny finał drugiej edycji Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich, w którym wzięło udział szesnaście drużyn aplikantów z całego kraju. W finałowej odsłonie konkursu dwie, dwuosobowe drużyny wcieliły się w rolę pełnomocników procesowych stron przed trzyosobowym zespołem arbitrów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna DreamTeam, w której skład weszli Łukasz Ostas i Piotr Zarkadas. W finale Turnieju wziął udział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezesi KRRP Ewa Gryc-Zerych i Zbigniew Tur oraz członkowie Komisji ADR. Celem Turnieju jest rozwijanie świadomości prawnej dotyczącej arbitrażu jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów bez udziału sądów powszechnych, a udział w nim jest okazją do sprawdzenia umiejętności występowania przed sądami, wykorzystania wiedzy o postępowaniach arbitrażowych oraz zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

KOMISJA APLIKACJI

Grudzień to dla Komisji Aplikacji miesiąc finalizacji prac nad zbiorami pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023. Ponadto komisja przygotowała projekt wykazu aktów prawnych obowiązujących aplikantów podczas zajęć i kolokwiów. Trwały również prace nad ustaleniem tematów zajęć specjalizacyjnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2023.

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

15 grudnia 2022 r. na platformie e-kirp.pl zostało zorganizowane webinarium „Wykładnia i wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie podatku VAT”, które przeprowadziła dr Małgorzata Sęk.

Ponadto Komisja Doskonalenia Zawodowego nawiązała współpracę ze studiem nagraniowym Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Współpraca polega na realizacji profesjonalnych nagrań wideo, które zostaną udostępnione na platformie e-kirp.pl w formie e-learningów.

W grudniu na platformie e-kirp.pl udostępniono nagrania z wykładów:

 1. „Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze?” – z 13 października 2022 r., które przeprowadził dr hab. prof. UMK Wojciech Morawski;
 2. „Prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych” cz. 1 – z 3 listopada 2022 r., które przeprowadził dr hab. prof. UŁ Michał Wojewoda;
 3. „Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych” cz. 2 – z 10 listopada 2022 r., które przeprowadził dr Marcin Kostwiński;
 4. „Nadzór w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych” – z dnia 9 lutego 2022 r.” z 24 listopada 2022 r., które przeprowadził dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes.

 KOMISJA ETYKI I WYKONYWANIA ZAWODU

W grudniu Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

 1. odpowiedź w sprawie zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu cywilnym;
 2. odpowiedź w sprawie interpretacji nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnego;
 3. stanowisko w sprawie rozliczenia wynagrodzenia między kancelarią a klientem;
 4. stanowisko w sprawie dopuszczalności powołania radcy prawnego do zarządu zakładowej organizacji związkowej, w sytuacji gdy ten radca prawny zatrudniony jest u tego samego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę;
 5. odpowiedź w sprawie interpretacji związanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego;
 6. odpowiedź w sprawie skargi radcy prawnego na innych radców prawnych;
 7. odpowiedź w sprawie opiniowania czynności występujących w postępowaniu administracyjnym, w tym opiniuje projekty decyzji wydawanych w imieniu organu.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

 1. czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego;
 2. zapytania skierowanego w zakresie konfliktu interesów;
 3. stosunku pracy w spółce akcyjnej;
 4. zawiadomienia do organów ścigania w sytuacji, kiedy osoba najbliższa mocodawcy prawdopodobnie podrobiła podpis w sprawie mocodawcy. 

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia odbyło się seminarium „Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych”. Elementem spotkania była prezentacja książki pt. „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021)” – tom II. Organizatorzy wydarzenia to Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Krajowa Izba Radców Prawnych i Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Seminarium otworzyli Wiceprezes KRRP Michał Korwek, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski oraz Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marzenna Guz Vetter. Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej, w siedzibie KIRP oraz online. W pierwszej części spotkania prof. Angelika Nußberger, była Wiceprezes ETPCz, wygłosiła wykład „From Kudeshkina to Juszczyszyn – Rule of Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”. Następnie odbyła się dyskusja, której moderatorem był prof. Adam Bodnar. W drugiej części spotkania uczestniczyli autorzy książki „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021)” – prof. Jan Barcz, prof. Agnieszka Grzelak i r.pr. Rafał Szyndlauer. Moderatorem dyskusji był dr Filip Skawiński, Zastępca Kierownika Sekcji Politycznej Przedstawicielstwa KE w Polsce.

KOMISJA PROMOCJI ZAWODU

19 grudnia odbyło się, w formule online, spotkanie członków Komisji Promocji Zawodu KRRP. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła. Przedmiotem spotkania było wypracowanie planu podcastów na rok 2023, przedstawienie koncepcji działań KIRP w związku z 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 29 stycznia 2023 r. Członkowie komisji dyskutowali także o optymalnym zasięgu planowanego na przyszły rok badania świadomości, wizerunku i rozpoznawalności zawodu radcy prawnego.

KOMISJA WSPIERANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

W grudniu br. członkowie komisji zorganizowali konferencję  „Nowoczesny radca prawny – innowacje i LegalTech, szanse i wyzwania”, która odbyła się w dniu 1 grudnia w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych, w formule hybrydowej. W spotkaniu wzięli udział radcy prawni specjalizujący się w tematyce legaltechowej, jak również specjaliści z zakresu social media i umiejętności miękkich. Prelekcja wprowadzająca była próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy LegalTech i innowacje są szansą czy zagrożeniem dla rynku usług prawnych?”. Następnie rozmawiano o tym, czy IT zastąpi prawnika w tworzeniu i zarzadzaniu kontraktami oraz o tym, jak ważna jest nowoczesna komunikacja m.in. przy użyciu metody legal thinking design, a także o znaczeniu umiejętności miękkich. Prelegenci doszli do wniosku, że nowoczesne technologie w istotny sposób wspomagają zarządzanie kancelarią czy działem prawnym oraz uznali, że warto inwestować w innowacyjne rozwiązania IT i z nich korzystać.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego kontynuowała działania w zakresie opracowania przedłożenia budżetowego na 2023 r., które to było przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 2-3 grudnia 2023 r. 7 grudnia odbyło się posiedzenie zdalne komisji, w trakcie którego omówiono plan działania w roku 2023 i przystąpiono do podziału zadań z tym związanych pomiędzy poszczególnych członków Komisji.

KOMISJA ZAGRANICZNA

12-13 grudnia 2022 r. w Barcelonie odbyły się spotkania osób koordynujących projekty ELF TRADATA 2 oraz CiviLAW. Inicjatywy te zbliżają się do połowy okresu ich łącznego czasu trwania. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele izb prawniczych z Polski, Rumuni, Cypru, Włoch, Czech, Francji oraz Włoch. 12 grudnia omówione zostały sprawy związane z projektem TRADATA, którego celem jest szkolenie prawników w zakresie wdrożenia nowej unijnej reformy ochrony danych osobowych. W pierwszej części spotkania przypomniano założenia projektu, jego cechy charakterystyczne, genezę inicjatywy oraz przebieg szkoleń. TRADATA 2 to inicjatywa o wymiarze europejskim, która przyczynia się do konsekwentnego i spójnego wdrażania unijnego prawa ochrony danych osobowych. Jak wskazuje dotychczasowe zainteresowanie projektem TRADATA, szkolenie cieszy się  zainteresowaniem prawników, którzy coraz częściej stają w obliczu potrzeby wykorzystywania nowej polityki UE w tym zakresie. Podczas spotkania omówiony został harmonogram seminariów na rok 2023.

Spotkanie, 13 grudnia, dotyczyło koordynacji programu CiviLAW. Podobnie, jak pierwszego dnia, rozpoczęto od kwestii ogólnych, przypominając założenia, cele oraz metodologię projektu, który ma wartość ponadnarodową, służy nie tylko doskonaleniu zawodowemu, ale także wymianie dobrych praktyk i tworzeniu sieci networkingowych. Seminaria organizowane w ramach programu CivilLAW poświęcone są regulacjom dotyczącym przepływu osób, towarów, usług, kapitału i pracy, prawu upadłościowemu i rodzinnemu. Na spotkaniu w Barcelonie zwrócono też uwagę na trwałość rezultatów projektu i jego długoterminowy wpływ, umożliwiający tworzenie coraz większej sieci przeszkolonych prawników.

Tematem miniseminarium, które odbyło się 19 grudnia, było prawo do posiadania broni palnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Podczas spotkania skupiono się na problematyce dotyczącej dostępu do broni palnej i nowych regulacji dotyczących tej problematyki w Stanach Zjednoczonych. Zjawisko jest aktualne także w naszym kraju, m.in. ze względu na coraz większe zainteresowanie posiadaniem broni palnej. Spotkanie poprowadził prof. Brian Phillips z Grand Valley State University (USA), gdzie od 20 lat prowadzi wykłady z zakresu kryminologii. Profesor przedstawił przykłady (case study) oraz skupił się na porównaniu omawianych kwestii do sytuacji na gruncie polskim. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

19 grudnia w Pradze odbyło się seminarium CiviLAW z prawa rodzinnego europejskiego (EU Family Law in Prague). Uczestniczką z Polski była r. pr. Joanna Wisła-Płonka. Program obejmował wykłady poświęcone jurysdykcji sądów w sprawach rozwodowych oraz sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, uprowadzenia dziecka, rozpoznania, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych, a także prawa właściwego, rozpoznania i wykonywania orzeczeń w sprawach własności małżeńskiej czy konsekwencji własnościowych w zarejestrowanych związkach partnerskich.

Zobacz także