Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP – I kwartał 2023 r.

Pierwszy kwartał 2023 roku był dla członków komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych okresem intensywnej pracy. Zapadło kilka ważnych decyzji, przeprowadzono dziesiątki dyskusji i zorganizowano wiele interesujących wydarzeń.

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA

W dniach 16 i 17 luty 2023 roku Przewodniczący Komisji Praw Człowieka r. pr. Mirosław Wróblewski wziął udział w wydarzeniu 51st European Presidents’ Conference 2023 (51. Europäische Präsidentenkonferenz 2023). W konferencji wzięły również udział: r. pr. Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) oraz r. pr. Izbela Konopacka,Przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie „Ile przejrzystości potrzebne jest dla zapewnienia praworządności?”.
W wystąpieniach konferencyjnych oraz w dyskusji podkreślono rolę samorządów prawniczych w zapewnianiu transparentności w działaniach organów publicznych, skutecznej ochrony praw klientów, związkom między przejrzystością a przeciwdziałaniem korupcji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w tych procesach.

KIRP i NRA przedstawiły na konferencję wspólny raport dotyczący ostatnich istotnych kwestii dotyczących praworządności w Polsce. Raport dostępny jest stronie międzynarodowej konferencji: https://www.e-p-k.at/fileadmin/user_upload/EPK/EPK_2023/Laenderberichte/poland_2023.pdf

W dniu 15 marca 2023 roku odbyła się telekonferencja poświęcona Konsultacji raportu o stanie praworządności zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych reprezentowana była przez Pana Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka r.pr. Mirosława Wróblewskiego. Podczas spotkania dyskutowano nad niezależnością sądów, w szczególności nad podjętymi działaniami celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których zakwestionowano nominacje sędziowskie do Sądu Najwyższego, wpływem orzeczeń  stwierdzających niekonstytucyjność m.in. art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na sytuację stron postępowań sądowych, stanem prac nad wykonaniem wyroku C-487/19 W.Ż. (wyrok z dnia 6 października 2021 r.), omówieniem przypadków, w których tajemnica zawodowa adwokatów byłaby zagrożona decyzjami lub działaniami podejmowanymi przez władze publiczne oraz  palącymi problemami, z którymi boryka się obecnie polski wymiar sprawiedliwości, a które wymagałyby dalszych reform/zmian (zwłaszcza w zakresie skuteczności i efektywności wymiaru sprawiedliwości). W trakcie spotkania rozmawiano także na temat ram antykorupcyjnych: oceny skuteczności dochodzenia, ścigania i sądzenia korupcji w Polsce, w tym korupcji na wysokim szczeblu, w latach 2022-23 oraz ostatnich zmian w Kodeksie karnym, które zwiększą kary za niektóre przestępstwa korupcyjne od marca 2023 r., w odniesieniu do skuteczniejszego zwalczania korupcji.

KOMISJA ETYKI I WYKONYWANIA ZAWODU

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP w I kwartale 2023 r. można zaliczyć:

1) badanie problemu nieuprawnionego wykorzystywania treści opinii prawnych przygotowywanych przez radców prawnych w danym podmiocie, poprzez ich autoryzację przez osoby niebędące ich autorami;

2) stanowisko w zakresie właściwego reprezentowania strony przed sądem w sytuacji gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, członek rodziny strony postępowania:

3) możliwości pełnienia funkcji doradcy rady nadzorczej spółki przez radcę prawnego obsługującego tę spółkę;

4) posiadania uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego podmiot przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Ponadto, w dniu 3-5 marca 2023 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu w Poznaniu, na którym poruszono kwestie aktualnych spraw prowadzonych przez KEiWZ. Komisja, także omówiła zmiany, problemy i obecne praktyki w związku z uchwalonym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego.

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Projekt dotyczący organizacji cyklu szkoleń „Szkoleń z e-KIRP”

Z uwagi na przypadający na grudzień 2023 r. koniec cyklu szkoleniowego radców prawnych, Komisja Doskonalenia Zawodowego podjęła się organizacji cyklu szkoleń tzw. „Szkoleń z e-KIRP” dla radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb, które są organizowane w 2023 r. w każdy czwartek w godz. 17.00–18.30 i 19.00–20.30 (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Projekt szkoleniowy rozpoczął się 12 stycznia 2023 r.

Szkolenia są organizowane dla radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb w formie Webinariów bądź szkoleń e-learningowych na platformie e-kirp.pl. W ramach szkoleń omówiona zostaje ciekawa i aktualna tematyka, przedstawiona przez doświadczonych prelegentów w różnych dziedzinach prawa (sędziowie oraz radcy prawni).

W związku z organizacją cyklu szkoleń Komisja podjęła współpracę ze studiem nagrań Live Stream studio, ul. Powązkowska 44c. Obsługa studio dotyczy streamingu szkolenia celem jego transmisji na platformie e-KIRP w czasie rzeczywistym, obsługi nagłośnienia, oświetlenia, przygotowania ścieżki dźwiękowej, przygotowania oprawy graficznej, montażu nagrania.

W I kwartale 2023 r. nagrano oraz udostępniono na platformie w ramach „Szkoleń z e-KIRP” poniższe szkolenia:

1/ Dochodzenie i egzekucja roszczeń transgranicznych (jak prowadzić sprawy transgraniczne w Polsce, jak wykonać polski tytuł za granicą, zagraniczny w Polsce, transgraniczne zabezpieczenie roszczeń, standardy ochrony praw w postępowaniach europejskich) SSR Marta Kntoz

2/ Forma transgranicznych oświadczeń spadkowych (jak skutecznie złożyć oświadczenie spadkowe za granicą, w tym w stosunku do osób małoletnich, jak ustalić właściwe prawo obce), Europejskie poświadczenie spadkowe (jak je uzyskać i do czego może się przydać) SSR Marta Knotz

3/ Wolność wypowiedzi radcy prawnego a odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność karna r. pr. dr Michał Leciak

4/ Nowelizacja prawa karnego w praktyce zawodowej radcy prawnego r. pr. dr Michał Leciak

5/ Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 1 SSR Andrzej Kurzych

6/ Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 2 SSR Andrzej Kurzych

7/ Prawo pracy. Uzupełniająca odpowiedzialność cywilnoprawna w związku z rozwiązaniem umowy
o pracę SSR Andrzej Kurzych

8/ Upadłość konsumencka – przesłanki, przebieg postępowania, aspekty praktyczne r. pr. Piotr Hanaj

9/ Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości r. pr. Piotr Hanaj

10/ Tajemnica radcowska a tajemnica obrończa i gwarancje ich ochrony w warunkach karnoprocesowych dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

11/ Reprezentacja interesów klienta w związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem
dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

14/ Pisemne zeznania świadka w postępowaniu cywilnym dr hab. Piotr Rylski, prof. UW

15/ Nadużycie prawa procesowego cywilnego dr hab. Piotr Rylski, prof. UW

Za każde ww. szkolenie radca prawny może otrzymać 4 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Prace nad zmianami „Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” przyjętego uchwałą KRRP Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z przedstawicielami okręgowych izb radców prawnych wypracowała propozycje zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” przyjętego uchwałą KRRP Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r.  Prace zostały zakończone na stacjonarnym posiedzeniu Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP w dniach 24-25 lutego 2023 r.

Projekt zostanie poddany dalszym analizom i konsultacjom publicznym zgodnie z wytycznymi dla samorządów zawodowych, odnośnie sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne.

KOMISJA PROMOCJI ZAWODU

W 2023 r. stałe spotkania Komisji Promocji Zawodu odbywają się online w każdą drugą środę miesiąca. Z kolei 4 marca członkowie komisji pracowali stacjonarnie podczas zorganizowanego przez KRRP spotkania komisji stałych KRRP w Poznaniu.

Było ono okazją do omówienia realizowanych działań związanych z projektem współpracy ze znanymi influencerami w celu promowania przez nich zawodu radcy prawnego. Rekomendacja wybranych ofert zostanie przedstawiona Prezydium KRRP. Przedyskutowano także założenia projektu Ogólnopolski Dzień z Radcą Prawnym oraz kwestię jego skoordynowania na poziomie krajowym. Członkowie komisji przedstawili ponadto pomysły dotyczące ulepszenia funkcjonalności wyszukiwarki szukajradcy.pl i realizacji hybrydowej konferencji na temat marketingu prawniczego. Kolejnym poruszonym tematem były działania związane z planowaną w 2023 r. kampanią promocji zawodu radcy prawnego oraz przeprowadzanym obecnie rebrandingiem.

KOMISJA ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zorganizowała XI edycję Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich ,,Negocjator Roku 2023‘’.

Celem turnieju było doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań uwzględniających faktyczny interes klienta.

Turniej odbywał się w II etapach i przeznaczony był dla trzyosobowych zespołów złożonych z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

W Turnieju uczestniczyły 43 drużyny z obszaru całego kraju, do etapu finałowego zakwalifikowały się trzy zespoły:

  • Power Girls z OIRP w Krakowie w składzie Klaudia Kus, Paulina Łukasik, Stefania Strzałka;
  • Varsoviens z OIRP w Warszawie w składzie Aleksandra Pasierbska, Natalia Smolińska, Oskar Woźniak;
  • Negocjatorki z OIRP w Toruniu w składzie Izabela Banasiak, Marta Bytner, Kornelia Bielska-Górska.

Tytuł ,,Negocjatora Roku 2023‘’ przypadł drużynie Varsoviens  reprezentującej Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, drugie miejsce zajęła drużyna Power Girls z OIRP w Krakowie. Laureatem trzeciego miejsca, został zespół Negocjatorki z OIRP w Toruniu.

Finał turnieju odbył się 13 marca 2023 r. siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych i polegał na rozegraniu przez każdego z Finalistów gry negocjacyjnej.

Nagrodami dla zwycięzców XI edycji turnieju były nagrody rzeczowe i finansowe

  • za zajęcie I miejsca – Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 4500 zł na Zespół, nie więcej niż 1500 zł na każdego członka Zespołu;
  • za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 3000 zł na Zespół, nie więcej niż 1000 zł na każdego członka Zespołu;
  • za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 1500 zł na Zespół, nie więcej niż 500 zł na każdego członka Zespołu.

W dniu 15 marca 2023 roku zainicjowano II edycję Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych „Młody Mistrz Arbitrażu 2023”, organizowanego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa Elsa Poland.

Celem Turnieju jest poszerzenie wiedzy o arbitrażu oraz wzrost świadomości prawnej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także kształtowanie postaw szacunku do prawa i jego przestrzegania.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa, którzy w trakcie rywalizacji będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno poprzez przygotowywanie pism procesowych, jak również udział w symulacji rozprawy arbitrażowej przed zespołem arbitrów. Pozwoli to na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do zweryfikowania umiejętności występowania w toku postępowań sądowych.

Warunkiem  rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego uczestnika należącego do drużyny do przestrzegania regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Zwycięzcy IV etapu turnieju otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł dla drużyny, która zajmie I miejsce, oraz 2000 zł dla drużyny, która zajmie II miejsce.

KOMISJA APLIKACJI

Komisja Aplikacji przygotowuje ponad 120 godzin zajęć e-learningowych z przeznaczeniem dla aplikantów I, II i III roku aplikacji. Zgodnie ze zmienionym w roku 2022 programem aplikacji, część zajęć, lecz nie więcej niż 20 proc. minimalnego wymiaru zajęć dla danego roku aplikacji, może być realizowana w tej formie. Zajęcia, które będą dostępne dla aplikantów na platformie e-kirp.pl będą stanowić również doskonałą okazję do powtórki węzłowych zagadnień przed kolokwiami.

Komisja aplikacji przygotowuje również zadanie domowe (tzw. prekolokwia) oraz zadania na same kolokwia. Wykonanie przez aplikanta zadań domowych przygotowanych w formie zbliżonej do zadań egzaminacyjnych stanowić będzie wykonanie istotnego zadania praktycznego, a doskonały sposób przygotowania do kolokwium pisemnego. Z kolei opracowanie zadań na same kolokwia stanowić ma wsparcie dla pionów szkolenia aplikantów okręgowych izb radców prawnych.

Dla tych aplikantów, którzy przygotowują się do egzaminu zawodowego, Komisja aplikacji przygotowała egzamin próbny, który odbył się w dniach 17-18, 20-21 lutego. Po egzaminie odbyły się konsultacje z osobami, które układały poszczególne zadania egzaminacyjne. Egzamin ten organizowany od roku ubiegłego, jest dla aplikantów doskonałą formą sprawdzenia swojej wiedzy na dwa miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Komisja opracowała również ankiety wizytacyjne dla okręgowych izba radców prawnych oraz wzór raportu z wizytacji. Ankietowanie internetowe trwa obecnie, zaś wizytacje stacjonarne planowane są na miesiąc kwiecień br.

KOMISJA WSPIERANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

W pierwszym kwartale 2023 roku Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego prowadziła prace nad dwoma głównymi projektami, które zostaną zorganizowane w miesiącu marcu i kwietniu 2023 roku:

Tydzień AkademickiZOSTAŃ RADCĄ PRAWNYM. Celem akcji jest propagowanie wśród studentów prawa (w szczególności IV i V roku) informacji o aplikacji radcowskiej i wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Formuła projektu przewiduje zorganizowanie w jednym czasie cyklu osobistych spotkań radców prawnych i aplikantów radcowskich ze studentami prawa w całym kraju. Podczas spotkań wytypowane przez okręgowe izby osoby przedstawią studentom kulisy aplikacji i wykonywania zawodu oraz zachęcą do wybierania ścieżki rozwoju w oparciu o zawód radcy prawnego.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 17-21 kwietnia 2023 r.  W drugiej połowie marca 2023r. zostało skierowane pismo do wszystkich dziekanów okręgowych izb w celu powołania koordynatorów akcji na terenie działalności izb. W dniu 27 marca 2023 r. zorganizowano spotkanie on line Prezesa, Komisji z koordynatorami okręgowych izb. Komisja realizuje projekt we współpracy z Grupą Roboczą powołaną przez Prezydium KRRP. Dzięki staraniom Komisji zostały przygotowane materiały promocyjne: prezentacja aplikacji radcowskiej i zawodu racy prawnego, konspekt wydarzenia, plakat promocyjny z kodem QR, scenariusz wydarzenia, projekt porozumienia zawieranego przez okręgowe izby z uczelniami wyższymi.

Organizacja Konferencji: „Właściwa komunikacja w branży prawnej jako warunek sukcesu – klient – zespół – instytucje” w dniu 29 marca 2023 r.

W ramach konferencji radcy prawni dowiedzą się, jak doskonalić umiejętności pozwalające im na skuteczne informowanie o swoich usługach. Efektywnej komunikacji ze strony radców prawnych oczekuje ich otoczenie – obecni lub potencjalni klienci, współpracownicy, sądy, organy administracji oraz partnerzy instytucjonalni.

W ramach konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

O języku w komunikacji – klient–zespół–instytucji

Legal design – perspektywa radcy prawnego

Social media prawnika – jak budować przewagę konkurencyjną

Konferencja będzie odbywała się w formule hybrydowej: w siedzibie KIRP oraz na kanale You Tube. Udział w konferencji pozwala na uzyskanie 5 punktów szkoleniowych.

Zobacz także