Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 stycznia – 31 marca 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 19 opinii, 1 ekspertyzę, 1 ocenę i 1 stanowisko.

Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Opracowano:

 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650)(druk senacki nr 909);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (UD412);
 • opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2796);
 • opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD448);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (UD472);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC139);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych (EW-020-1107/22);
 • ekspertyzę w sprawie przynależności radców prawnych do związków zawodowych;
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw;
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (UD439);
 • opinię do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy 2756);
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 875);
 • opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2799);
 • opinię do rządowego projektu ustawy o fundacji rodzinnej (UD172)(druk sejmowy nr 2798);
 • opinię do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe;
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC139);
 • ocenę do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT nr 640;
 • opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC126);
 • opinię w sprawie koniecznych zmian normatywnych w sferze regulacji postępowania cywilnego i procesu karnego (przepisy postcovidowe);
 • opinię do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 919);
 • stanowisko do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk senacki nr 936).

Rozpoczęto:

 • prace nad opinią do rządowego projektu ustawy- Prawo komunikacji elektronicznej (druk sejmowy nr 2861) oraz rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk sejmowy nr 2862);
 • prace nad opinią do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2933);
 • prace nad opinią do petycji w zakresie zmian art. 180 par. 2 kpk wniesionej do Senatu RP (petycja nr P10-79/22);
 • prace nad opinią do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 394 par. 1 i 2 KPC oraz uchylenia art. 394(1)a KPC, w celu usprawnienia procedury cywilnej i zapewnienia efektywnego realizacji prawa stron do rozpoznania zażalenia przez sąd odwoławczy (petycja nr P10-87/22);
 • prace nad opinią do rządowego projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (druk sejmowy nr 3069);
 • prace nad opinią do projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (UD435);
 • prace nad opinią do petycji wniesionej do Senatu RP nr P10-09/20;
 • prace nad opinią do petycji wniesionej do Senatu RP nr P10-47/21.

Ponadto:

 • w dniu 4 stycznia 2023 r. Ekspert OBSiL KRRP – prof. dr hab. Sławomir Cieślak oraz Ekspert OBSiL KRRP – dr hab. Anna Machnikowska brali udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650)(druk senacki nr 909);
 • w dniu 11 stycznia 2023 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler brał udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2870);
 • w dniu 14 lutego 2023 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler oraz Ekspert OBSiL KRRP Piotr Ciepiński brali udział w debacie „Usprawnienie systemu pomocy prawnej”;
 • w dniu 28 lutego 2023 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler brał udział we wspólnym posiedzeniu Senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym;
 • w dniu 7 marca 2023 r. Ekspert OBSiL KRRP r.pr. Piotr Olszewski brał udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia nowego sposobu wykonywania zawodu radcy prawnego (P10-75/22);
 • w dniu 24 marca 2023 r. Zastępca Kierownika OBSiL KRRP – dr hab. Tomasz Scheffler oraz Ekspert OBSiL KRRP r. pr. Sławomir Ciupa brali udział w spotkaniu z Aleksandrem Pociejem (Senator RP) ws. petycji dotyczących działalności profesjonalnych pełnomocników;
 • w dniu 28 marca 2023 r. Kierownik OBSiL KRRP – prof. dr hab. Rafał Stankiewicz brał udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk senacki nr 936);
 • stale współpracowano z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Niezależnie od powyższego, przeprowadzano stały monitoring procesu legislacyjnego
oraz udzielano doraźnej pomocy Prezesowi i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
w sprawach związanych z działalnością Ośrodka, w zależności od bieżących potrzeb.

Wskazane zadania realizowano zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz planem pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kierownik

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Zobacz także