Podsumowanie działań komisji stałych – kwiecień 2022

Samorząd radcowski nie zwalnia tempa. W kwietniu odbyły się zaplanowane spotkania większości komisji stałych KRRP, przeprowadzono je w formie online. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zapis działań komisji w poszczególnych obszarach.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)
W kwietniu bieżącego roku przyjmowano zgłoszenia uczestników do pierwszej edycji Turnieju Arbitrażowego dla Studentów, którego celem jest wzrost świadomości prawnej dotyczącej arbitrażu jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa. Pomimo tego, iż turniej w zaproponowanej formule organizowany jest po raz pierwszy, do udziału zgłosiły się aż 34 dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących szkoły wyższe z obszaru całego kraju. Pierwszy etap konkursu polegający na rozwiązaniu testu w formule online, zawierającego 50 pytań, przeprowadzono 11 kwietnia, zaś po jego zakończeniu, począwszy od 22 kwietnia b.r., uczestnicy przystąpili do drugiego etapu rywalizacji polegającego na wykonaniu zadania konkursowego sprowadzającego się do przygotowania dwóch pism: pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez organizatora. Rozstrzygnięcie turnieju zaplanowano na czerwiec.

Do 15 kwietnia ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” uprawnione były do zgłaszania kandydatów w trzeciej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji” za rok 2021. W tym roku do udziału w konkursie zgłoszono trzech kandydatów, dwóch radców prawnych oraz – po raz pierwszy w historii konkursu – nominację otrzymała organizacja pozarządowa – stowarzyszenie prowadzące działalność w obszarze mediacji i promujące tę alternatywną formę rozwiązywania sporów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju, na podstawie werdyktu kapituły konkursu.

Kwiecień był także okresem konsultacji przeprowadzonych przez przewodniczącego Komisji ADR z ośrodkami mediacji zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” w przedmiocie oceny dotychczasowego funkcjonowania mediacji administracyjnej w związku z jej wprowadzeniem ustawą z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego. Podstawę dla przeprowadzenia konsultacji stanowiło pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Mariusza Goleckiego w związku z uprzednim zaangażowaniem środowiska radców prawnych – mediatorów we współpracę z ministerstwem w zakresie rozwoju mediacji administracyjnej, w wyniku której m.in. opracowany został podręcznik elektroniczny (handbook) dla pracowników administracji publicznej pn. „Mediacja w postępowaniu administracyjnym”. Zebrane z ośrodków mediacji informacje zostały przekazane Ministerstwu Technologii i Rozwoju na potrzeby opracowania oceny funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego ex post.

Komisja Aplikacji
Komisja Aplikacji spotkała się 8 kwietnia. Podczas posiedzenia omówiono wstępne wyniki próbnego egzaminu radcowskiego organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych pod koniec marca. Udział w próbnym egzaminie wzięło ponad 1000 aplikantów radcowskich, a prace sprawdziło ponad 120 radców prawnych. Omówiono także kolejny projekt dla aplikantów radcowskich, jakim są repetytoria przed tegorocznym egzaminem radcowskim. Repetytoria rozpoczęły się 27 kwietnia br. na nowej platformie szkoleniowej e-KIRP i potrwają do 6 maja br. Wykłady mają być odpowiedzią na potrzebę ugruntowania zdobytej w ciągu aplikacji wiedzy oraz zwrócenia uwagi na typowe zagadnienia, które występowały na egzaminie radcowskim podczas ostatnich lat. Zajęcia prowadzone będą przez uznanych i doświadczonych wykładowców, a na każdy przedmiot egzaminacyjny przeznaczono sześć godzin szkoleniowych. Do korzystania z zajęć uprawnieni są wyłącznie aplikanci radcowscy, którzy ukończyli aplikację radcowską w 2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego
27 kwietnia odbyło się spotkanie członków Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP z przedstawicielami OIRP zajmującymi się doskonaleniem zawodowym, w celu wypracowania jednolitego projektu zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i  zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu
W okresie od 23 marca do 27 kwietnia Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

  1. stanowisko w sprawie wniosku o potwierdzenie interpretacji postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
  2. odpowiedź w sprawie, czy przyjęcia pełnomocnictwa po prawomocnie zakończonej sprawie z ZUS, będzie naruszeniem zasad etyki zawodowej.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie, czy art. 56 KERP dotyczy sytuacji, kiedy radca prawny pozywa spółkę adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych o zapłatę za świadczenie usług prawnych na rzecz pozwanej kancelarii, wniosku o udzielenie wyjaśnienia w kwestii możliwości pełnienia funkcji obrońcy przez radcę prawnego pozostającego w stosunku pracy funkcji obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym, dyżurów obrończych radców prawnych w postępowaniu przyśpieszonym, wątpliwości dotyczących obowiązku o którym mowa w art. 53 ust. 1 KERP, postępowania radcy prawnego w sytuacji kiedy klient zarzuca nienależyte wykonanie usługi z zakresu pomocy prawnej i żąda zapłaty określonej kwoty, wniosku o udzielenie wykładni przepisu art. 22(4) ustawy o radcach prawnych, wniosku o rekomendacje w sprawie obsługi podmiotów rosyjskich przez radców prawnych, a także sytuacji, gdy w postępowaniu cywilnym dowód z zeznań świadka będącego aplikantem radcowskim byłby kluczowy dla rozstrzygnięcia danej sprawy, a za pomocą innego dowodu nie dałoby się wykazać ochrony interesów klienta, przy czym o faktach objętych zeznaniami aplikant radcowski dowiedział się w związku z świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klienta, czy dopuszczalne jest zwolnienie aplikanta radcowskiego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Ponadto 12 kwietnia o godz. 18.00 odbyło się spotkanie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, na którym poruszono kwestie aktualnych spraw prowadzonych przez KEiWZ, wyjazdu na X Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych odbywającą się we Wrocławiu w dniu 19-22 maja br., oraz inne istotne sprawy związane z działalnością Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP.

Komisja Praw Człowieka
Na początku kwietnia 2022 r odbyła się Konferencja Jubileuszowa „25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie”, zorganizowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Komisji Praw Człowieka KRRP wraz z Przewodniczącym Komisji, radcą prawnym Mirosławem Wróblewskim, który wspominał w swoim przemówieniu o istotnym dorobku prawnym Unii Europejskiej. Ponadto wskazał, jak wiele unijnych regulacji ma przełożenie na tworzenie i przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka w Polsce, jak również na prawa i wolności konstytucyjne. Mecenas omówił również konsekwencje prawne kryzysu konstytucyjnego i jego wpływ na prawa obywatelskie.

Regularnie w systemie cotygodniowym odbywają się posiedzenia w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej ds. Ukrainy, w którym – oprócz przedstawicieli Prezydium KRRP – Prezesa Włodzimierza Chróścika, pomysłodawcy i głównego organizatora Centrum, oraz Wiceprezesa KRRP Michała Korwek, uczestniczą Koordynatorzy Okręgowych Izb ds. pomocy Ukrainie oraz Członkowie Komisji Praw Człowieka KRRP. W ramach specjalnej infolinii uruchomionej przez Centrum Pomocy Prawnej, wyspecjalizowani radcy prawni oraz ukraińscy prawnicy udzielają informacji prawnej obywatelom Ukrainy.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Mirosław Wróblewski, który aktywnie współpracuje z Radą Europy w obszarze prawno-człowieczym, zainicjował, wraz z Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy oraz Naczelną Radą Adwokacką, uruchomienie nowej platformy wiedzy na temat prawa uchodźczego i migracyjnego. Na platformie dostępne są dwa kursy HELP w języku polskim: „Azyl i prawa człowieka” oraz „Dzieci – uchodźcy i dzieci – migranci”, które omawiają międzynarodowe i europejskie ramy prawne oraz orzecznictwo w tym zakresie. Jednym z tutorów platformy jest członek Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Jacek Białas. Tutorzy zamieszczają regularnie na platformie informacje o przepisach i praktyce ich stosowania także w kontekście krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem tematu detencji cudzoziemców i sytuacji osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym, oraz ośrodków detencyjnych.

Ponadto Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Mirosław Wróblewski wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas czterodniowej wizyty przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości w Brukseli i Luksemburgu, zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo KE w Polsce. Celem wizyty było przekazanie informacji na temat pomocy udzielanej prawnikom w Ukrainie i osobom, które opuściły Ukrainę w wyniku wojny, oraz o działaniach samorządu radcowskiego i aktualnych potrzebach w tym zakresie. W ramach wizyty odbyło się kilka spotkań z urzędnikami europejskimi na wysokim szczeblu. Na uwagę zasługuje spotkanie w siedzibie Komisji Europejskiej z Georgem Zieglerem z Grupy Wsparcia Ukrainy KE, zatytułowane: „Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie – perspektywa KE i możliwe przyszłe działania”. Program wizyty przewidywał także spotkania dotyczące sytuacji prawnej w Polsce – z komisarzem do spraw sprawiedliwości Didierem Reyndersem oraz z dyrektorem DG Just Emmanuelem Crabitem oraz Dyrektorem Obsługi Prawnej Komisji Europejskiej Paolo Stancanellim. Przedstawiciele polskiej delegacji wzięli także udział w spotkaniu z sędziami Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Komisja Zagraniczna
Istotny wydarzeniem wartym odnotowania było posiedzenie PD LUX (Stałego Przedstawicielstwa przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA) CCBE w Brukseli, które odbyło się 1 kwietnia . W spotkaniu tym wziął udział r.pr. Przemysław Kamil Rosiak, który został niedawno wybrany na przewodniczącego tego gremium. Stałe Przedstawicielstwo bada kwestie związane z funkcjonowaniem sądów europejskich (w orbicie tych zagadnień znajduje się na przykład wdrażanie nowych procedur sądowych). Co roku członkowie PD LUX wizytują sędziów w wymienionych sądach.

Wiceprezes KRRP Michał Korwek, przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP oraz koordynatorzy ds. działalności zagranicznej w OIRP uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 kwietnia. Spotkanie odbyło się w formie online. Omówiono najbliższe wydarzenia będące częścią planu pracy Komisji Zagranicznej KRRP. Szczególnie położono nacisk na udział Komisji Zagranicznej KRRP w organizacji 40-lecia Samorządu Radców Prawnych (w tym zwrócono uwagę na potrzebę zaproszenia gości z zagranicy). Omówiono także zasady reprezentowania KIRP w gremiach międzynarodowych przez wyznaczonych przedstawicieli. Zagadnieniu temu będzie poświęcone kolejne spotkanie Komisji Zagranicznej KRRP, na które zostaną zaproszeni wszyscy działający w organizacjach międzynarodowych z ramienia KIRP. Przedmiotem debaty były także wydarzenia organizowane przez poszczególne okręgowe izby oraz nowe inicjatywy w zakresie aktywności międzynarodowej.

W dniu 28 marca odbyło się pierwsze webinarium w rozpoczętym międzynarodowym Programie CIVILAW, którego Partnerem jest KIRP. Program ten to cykl praktycznych szkoleń dla prawników w zakresie instrumentów UE dotyczących prawa upadłościowego i prawa rodzinnego. Marcowe webinarium dotyczyło prawa rodzinnego, a polskim speakerem była r.pr. Magdalena Bartosiewicz, która przedstawiła temat uznawania, wykonalności i wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych.  Celem programu jest przeszkolenie 630 prawników w każdym z siedmiu partnerskich państw członkowskich UE oraz opracowanie gotowych do wykorzystania materiałów szkoleniowych z seminariów, które będą swobodnie i publicznie dostępne na stronie internetowej.

W drugiej połowie kwietnia 2022 r. odbyło się webinarium zorganizowane przez Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) pt. „Lawyers Assist Ukraine”. W webinarium wzięli udział prawnicy – adwokaci z różnych krajów stowarzyszonych w organizacji. Szczególnymi gośćmi webinarium byli adwokaci ukraińscy, a wśród nich Przewodnicząca Adwokatury Ukraińskiej. Podczas webianarium prezentowane były zagadnienia dotyczące pomocy humanitarnej i prawnej, świadczonej ukraińskim uchodźcom przez różne państwa. Prawnicy prezentowali i omawiali także kwestie pomocy tym, którzy pozostali w ogarniętym konfliktem zbrojnym państwie, w tym ukraińskim prawnikom. Spotkanie było moderowane przez r. pr. Izabelę Konopacką – Wiceprezydenta FBE i członka Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Wśród uczestników seminarium znaleźli się także inni reprezentanci samorządu radcowskiego, m.in. r.pr. Magdalena Bartosiewicz (członek Komisji Praw Człowieka KRRP), r.pr. Magdalena Sadowska (reprezentant samorządu radcowskiego w Komitecie ds. Migracji CCBE), r.pr. Jacek Białas, r. pr. Artur Wierzbicki oraz r. pr. Piotr Chrzczonowicz (Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP). W ramach webinarium r pr. Magdalena Bartosiewicz przedstawiła aspekty funkcjonowania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy, działającego przy KIRP, zaś r. pr. Magdalena Sadowska – kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych prawników ukraińskich w Polsce. Webinarium towarzyszyła ożywiona dyskusja. Obrady miały bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Komisja Promocji Zawodu
Członkowie Komisji Promocji Zawodu spotkali się online 6 kwietnia. Na posiedzeniu omówiono strategię komunikacji wyszukiwarki szukajradcy.pl, status projektu związanego ze słownikiem wyrażeń prawnych dla osób niesłyszących oraz kwestię planowanego opracowania nowego i wspólnego logotypu dla samorządu radców prawnych (KIRP/Radcowie Prawni Polska) – wytypowania agencji w Polsce oraz przygotowanie treści zapytania do wybranych agencji.

Wśród planowanych działań promocyjnych wyszukiwarki wskazano cykliczne informacje na www i w social mediach, artykuł w dwumiesięczniku „Radca Prawny” i czasopismach izb, informacje w newsletterach: „Przeglądzie Samorządowym” i „Newsletterze Radcowskim”, pisma skierowane do Dziekanów Rad OIRP i biur izb z prośbą o mailing do radców z informacją o wyszukiwarce i zamieszczenie informacji na izbowych www i profilach sm, przygotowanie i druk ulotek o wyszukiwarce, zaangażowania medialnych radców (bloggerów, influencerów), do informowania, zachęcania, wskazywania radcom wyszukiwarki. W pierwszym miesiącu działania wyszukiwarka będzie promowana wewnątrz samorządu, w kolejnych miesiącach na zewnątrz, ale jednocześnie nadal wśród radców.

W kolejnej części spotkania omówiono prace nad projektem słownika wyrażeń prawnych dla osób niesłyszących. Mają one potrwać do marca 2024 r., ale już do połowy maja br. zaangażowana w projekt apl. radc. Anna Lewandowska z OIRP w Gdańsku opracuje siatkę pojęć prawnych dla osób głuchych. Wersja beta słownika ma być zaprezentowana w Międzynarodowy Dzień Głuchych (ostatnia niedziela września, w tym roku to 25 września). Ze strony Komisji Promocji Zawodu projekt nadal będzie pilotował mec. Adam Król.

Na posiedzeniu rozmawiano również o konieczności stworzenia nowego logotypu KIRP, który będzie identyfikować cały samorząd i wszystkich radców prawnych. Ustalono, że w briefie dla agencji, przygotowanym w celu złożenia zapytania ofertowego, nie określimy, czy nowe logo ma nawiązywać do obecnego, czy ma by to zupełnie nowatorska wizja. Agencje będą miały pełną swobodę w opracowaniu projektu.

 

 

 

Zobacz także