Podsumowanie kolejnego tygodnia prac w komisjach

W ubiegłym tygodniu spotkali się po raz pierwszy członkowie Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) i Komisji Promocji Zawodu, aby rozpocząć prace w swoich obszarach działań. Posiedzenie przeprowadziły również Komisja Doskonalenia Zawodowego i Komisja Aplikacji, które obradowały po raz drugi w obecnej kadencji.


Obie nowe komisje zostały powołane po raz pierwszy.
Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów zainaugurowała działalność 20 stycznia. W posiedzeniu wziął udział Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik, nadzorująca działalność Komisji – Wiceperezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz członkowie komisji w składzie: Katarzyna Borzęcka, Damian Czwojdziński, Kamila Jakubowska-Banaszak, Anna Jędrzejczak, Anna Kluczek-Kollar, Stefan Mucha, Przemysław Ślepowroński, Agnieszka Templin oraz Przewodniczący – Tomasz Parkasiewicz.
Nowo powstała komisja będzie koordynować funkcjonowanie samorządu w obszarze rozwiązywania sporów, zapewniać efektywne działanie ośrodków mediacji przy okręgowych izbach, upowszechniać stosowanie i rozwój metod należących do ADR, podejmować działania informacyjne i szkoleniowe w zakresie ADR, będzie inicjować dyskusje i badania, brać udział w debatach na rzecz kreowania standardów postępowań oraz dobrych praktyk, a także zajmie się rozpoznawaniem potrzeb środowisk prawniczych w obszarze ADR.
Podczas dyskusji uczestnicy przekazali swoje doświadczenia w obszarze funkcjonowania ADR, w szczególności te dotyczące mediacji oraz sądownictwa polubownego. Przewodniczący przedstawił dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania „Centrum Mediacji”, jak również projekt planu pracy i założeń budżetowych na rok 2021. W toku dyskusji podjęto temat możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, sprzyjających temu instrumentów i usytuowania radców prawnych na rynku alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak również znaczenia Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Podejmowanie działań w zakresie kreowania i dbałości o publiczny wizerunek zawodu radcy prawnego i samorządu radców będzie należało do zadań nowej Komisji Promocji Zawodu. Wyzwania jakie stoją przed komisją będą realizowane m.in. poprzez stałą współpracę z mediami, organizowanie konferencji prasowych, wywiadów radiowych i telewizyjnych, na tematy dotyczące samorządu radców prawnych i wykonywania zawodu racy prawnego. Ważnym elementem spójności samorządu będzie współpraca z okręgowymi izbami w zakresie działalności komisji. Jej członkowie zebrali się 21 stycznia, by ustalić plan pracy na najbliższe miesiące oraz określić kierunek strategii na całą kadencję. Uczestników przywitali: Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes – Aleksandra Gibuła oraz Przewodniczący Komisji – Adam Król. W spotkaniu on-line wzięli udział również: Paweł Dubis, Wojciech Gorczyca, Alicja Juszczyk, Marta Kozłowska, Marta Kruk, Tomasz Palak, Dominika Pacholska, Katarzyna Trochanowska. Poszczególni członkowie dzielili się swoim dotychczasowym doświadczeniem w obszarze komunikacji i promocji.

Komisja Doskonalenia Zawodowego zebrała się po raz drugi, by omówić plan działań na rok 2021 i uzgodnić szczegóły zasad organizacji pracy. Podjęto decyzję, że doskonalenie zawodowe radców prawnych w 2021 roku odbywać się będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w formie szkoleń e-learningowych, za pomocą szkoleń on-line (webinary) oraz konferencji. Członkowie komisji zgodnie uznali, że jednym z najważniejszych zadań komisji będzie opracowanie zasad współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego z okręgowymi izbami radców prawnych. W celu rozpoznania stanu doskonalenia zawodowego w izbach, postanowiono zaprosić do bieżącej współpracy przedstawicieli wszystkich izb zajmujących się doskonaleniem zawodowym. Kolejnym ważnym elementem prac komisji, będzie podejmowanie stanowisk i opinii w sprawach stosowania przepisów prawa wewnętrznego, dotyczących doskonalenia zawodowego. Będą one wyrażane tylko w kwestiach ogólnych podnoszonych przez poszczególne izby, a nie w sprawach indywidualnych.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

Swoim posiedzeniem 22 stycznia tydzień prac zamknęła Komisja Aplikacji, która obradowała po raz drugi w pełnym składzie. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu i harmonogramu prac komisji. Planuje się m.in. utworzenie ogólnopolskiej platformy do zdalnej komunikacji pomiędzy kierownikami szkolenia aplikantów i kierownikami działu aplikacji, przygotowanie wytycznych odnośnie do metodyki prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć on-line. Uczestnicy spotkania kładli nacisk na rozwój rozmaitych form aktywizacji aplikantów, np. poprzez tworzenie grup z różnych izb zainteresowanych daną tematyką, z udziałem uznanych specjalistów z poszczególnych dziedzin.

Zobacz także