Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, 22-23 września 2023 r.

Nowy program aplikacji radcowskiej, zmiany w Regulaminie wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych oraz przegląd prac nad wdrożeniem systemu CSORP były głównymi tematami poruszonymi na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie 22-23 września 2023 roku.

Krajowa Rada Radców Prawnych wprowadziła zmiany do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Najbardziej popularna aplikacja prawnicza w Polsce będzie miała teraz jeszcze lepszy, dostosowany do potrzeb przyszłych radców prawnych program.

Zmiany zaczną obowiązywać już od przyszłego roku. Zwiększona zostanie liczba godzin zajęć dostępnych w formule e-learningu, które okręgowe izby mogą wprowadzić do planów zajęć. Maksymalnie na każdym roku szkoleniowym dostępne będzie 60 godzin zajęć w tym trybie.

Istotną zmianą będzie również wprowadzenie rezerwy godzinowej na każdym roku szkoleniowym w wymiarze 40 godzin, które mogą zostać wykorzystane na poszerzenie zagadnień objętych programem lub na wprowadzenie dodatkowych zajęć o charakterze specjalizacyjnym, zgodnie z potrzebami praktycznego szkolenia aplikantów.

Od przyszłego roku zmieni się także program zajęć. „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zostało przeniesione na I rok aplikacji. Na II roku, obok zajęć z prawa karnego, aplikanci wezmą udział w praktykach w sądach powszechnych i prokuraturze w zakresie zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Część przedmiotów została połączona w bloki.

– Celem zmian jest jak najlepsze przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu oraz ich rozwój zawodowy w trakcie aplikacji. Kształcąc przyszłych radców prawnych bierzemy pod uwagę to jak zmieniają się realia rynku prawniczego, jakie są aktualne potrzeby klientów radców prawnych oraz jak zmienia się otoczenie towarzyszące świadczeniu usług prawnych – mówił Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych wprowadziła także zmiany do Regulaminu wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych.

Do najważniejszych zmian należy m.in. poszerzenie definicji „tekstu analitycznego” oraz podwyższenie z 50 proc. do 100 proc. punktacji za uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez inne podmioty niż samorząd radców prawnych.

Na koniec posiedzenia Krajowej Radzie zaprezentowany został postęp prac, przebiegających zgodnie z harmonogramem, nad opracowaniem i wdrożeniem systemu CSORP.

Zobacz także