Posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Omówienie prac prowadzonych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nowych wyzwań, jakie przed nim stoją było przedmiotem posiedzenia Rady Programowej OBSiL, które odbyło się 8 listopada br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas posiedzenia kierownik Ośrodka przedstawił także projekt planu pracy OBSiL na 2023 rok.

Otwierając posiedzenie, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik przedstawił podstawowe wyzwania, przed jakimi staje samorząd radcowski oraz jego agenda badawcza w nadchodzącym, 2023 roku.  Wskazał na oczekiwania stawiane przed Ośrodkiem w najbliższych miesiącach.

Kierownik OBSiL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz poinformował Radę Programową o zrealizowanych zadaniach w 2022 roku, w tym o finalizacji prac nad trzema raportami Ośrodka, ujętymi w planach pracy na kończący się rok kalendarzowy. Wskazał również, że Ośrodek zaopiniował kilkaset projektów aktów prawnych, które wpływały do konsultacji lub zostały zaopiniowane z inicjatywy OBSiL. Podkreślono, że prace Ośrodka w kończącym się roku skoncentrowano głównie na pracach nad zmianami Kodeksu Etyki Zawodu Radcy Prawnego oraz Regulaminu Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego.

Prof. Stankiewicz przedstawił także wstępne założenia planu pracy Ośrodka na 2023 rok. Wskazano na konieczność podjęcia szerokich badań rynku usług prawniczych, opartych głównie o kryteria ekonomiczne. Kierownik OBSiL zapowiedział również  przeprowadzenie badań prawnoporównawczych i przedstawienie raportu dotyczącego form wykonywania zawodu przez prawników w Europie oraz ustroju prawniczych samorządów zawodowych w państwach UE. Podkreślił równocześnie, że uchwalona przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych w lipcu br. zmiana Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powoduje zwiększenie pracy Ośrodka. Konieczne będzie przygotowanie cyklu publikacji – materiałów informacyjnych dotyczących najistotniejszych zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Omawiając dalej działalność wydawniczą OBSiL, Kierownik Ośrodka poinformował o planach opracowania serii monograficznej – „Biblioteka Radcy Prawnego”, w której analizowane byłyby najważniejsze instytucje procesowe. Planowanym na przyszły rok pierwszym opracowaniem monograficznym w tym zakresie ma być instytucja apelacji w sprawach karnych. Taki wybór tematyczny pierwszego tomu jest odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez środowisko radców prawnych.

Prof. Stankiewicz poinformował ponadto członków Rady Programowej, że „Zbiór przepisów samorządu” jest opracowywany w wersji elektronicznej, ale w związku z oczekiwaniem izb musi być również wydawany w formie papierowej. Wskazał także na perspektywę zgromadzenia przepisów i orzecznictwa w wewnętrznej bazie dokumentów LEX.

W dalszej części posiedzenia r.pr. Sławomir Ciupa z OBSiL przedstawił problem zabezpieczenia tajemnicy zawodowej. Wskazał na nowy, bardziej podkreślający ten obowiązek przepis w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Dodał także, że Ośrodek chce podjąć prace nad technicznymi i organizacyjnymi aspektami zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poinformował członków Rady Programowej, że zostały wznowione prace Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Odniósł się również do kwestii pozyskiwania do współpracy z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji pracowników naukowych, wskazując, że będą opublikowane otwarte ogłoszenia, a dziekani wydziałów prawa zostaną poproszeni o rozpowszechnienie tej informacji. Prezes wyraził zainteresowanie uczestnictwem przez samorząd w zjeździe dziekanów wydziałów prawa, który odbędzie się w przyszłym roku w Toruniu.

– W trakcie posiedzenia dyskusja koncentrowała się na tych aspektach aktywności Ośrodka, które stanowią obecnie największe wyzwania stojące przed samorządem zawodowym oraz członkami naszego samorządu – podsumował spotkanie Kierownik OBSiL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz. – Rada Programowa zaproponowała intensyfikację eksperckiej współpracy samorządu ze środowiskiem naukowym. Członkowie Rady byli zgodni co do konieczności spojrzenia na różne aspekty wykonywania zawodu w szerokiej perspektywie badawczej (w tym przy uwzględnieniu czynników ekonomiczno-rynkowych). Omówiono w tym względzie konkretne propozycje badawcze. Zauważono konieczność intensyfikacji współpracy Ośrodka ze Społeczną Komisją Kodyfikacyjną. Wskazano także, iż w zakresie aktywności Ośrodka powinna pozostawać szersza współpraca z grupami badawczymi młodych naukowców oraz studenckimi kołami naukowymi – dodał prof. Stankiewicz.

Po obradach członkowie Rady Programowej na zaproszenie dr hab. Tomasz Schefflera, Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu i zastępcy kierownika OBSiL, wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, które odbyło się w Auli Leopoldina – głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Radę Programową Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji tworzą: przewodniczący – r.pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP (OIRP w Warszawie), oraz członkowie: dr Alicja Jagielska-Burduk (OIRP w Bydgoszczy), dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr (OIRP we Wrocławiu), dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (OIRP w Warszawie), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (OIRP w Katowicach), prof. dr hab. Bronisław Sitek (OIRP w Warszawie), dr hab. Piotr Stec, prof. UO (OIRP w Katowicach).

Posiedzenie Rady Programowej OBSiL, 8 listopada we Wrocławiu Fot. Archiwum KIRP

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik na uroczystym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu w Auli Leopoldina na UWr Fot. OIRP we Wrocławiu

Uroczyste posiedzenie Rady OIRP we Wrocławiu. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i Dziekan Rady OIRP Tomasz Scheffler Fot. OIRP we Wrocławiu

Uroczyste posiedzenie Rady OIRP we Wrocławiu w Auli Leopoldina na UWr. Dziekan Rady OIRP Tomasz Scheffler Fot. OIRP we Wrocławiu

Uroczyste posiedzenie Rady OIRP we Wrocławiu w Auli Leopoldina na UWr. Fot. OIRP we Wrocławiu

Kierownictwo, członkowie Rady Programowej i pracownicy OBSiL w Auli Leopoldina na UWR Fot. Archiwum KIRP

Zobacz także