Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych. Jego kadencja, analogicznie jak pozostałych organów, trwa cztery lata. Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest powoływany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a następnie ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz zastępców. Ze swojej działalności składa sprawozdanie przed Zjazdem, które jest przez Zjazd rozpatrywane i podlega zatwierdzeniu.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd odwoławczy /II instancji/. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje, jako sąd pierwszej instancji, sprawy dyscyplinarne członków Krajowej Rady Radców Prawnych i rad okręgowych izb radców prawnych. Odwołania od orzeczeń wydanych w tym trybie rozpatruje ten sam sąd w innym, pięcioosobowym składzie.

Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w II instancji przysługuje stronom /obwinionym, pokrzywdzonym/, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych kasacja do Sądu Najwyższego.

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, analogicznie jak sędziowie okręgowych sądów dyscyplinarnych, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych podlegają tylko przepisom prawa.


Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego XI kadencji

Przewodniczący:

Krzysztof Górecki – OIRP w Olsztynie

Zastępcy Przewodniczącego:

Leszek Korczak – OIRP we Wrocławiu
Michał Łukasik – OIRP w Toruniu
Marta Stryjek – OIRP w Warszawie
Karolina Szał – OIRP w Poznaniu
Iwona Zielezińska – OIRP w Kielcach

Członkowie:

Tomasz Bajsarowicz – OIRP we Wrocławiu
Sławomir Bereza – OIRP w Lublinie
Mariusz Bochenek – OIRP we Wrocławiu
Katarzyna Brocławik – OIRP w Katowicach
Krzysztof Buczek – OIRP w Krakowie
Przemysław Ciszak – OIRP w Warszawie
Katarzyna Drożdż-Najbor – OIRP w Katowicach
Tomasz Jankowski – OIRP w Łodzi
Piotr Karwat – OIRP w Warszawie
Monika Klonowska – OIRP we Wrocławiu
Wiesław Kmiotek – OIRP w Rzeszowie
Leszek Krupa – OIRP w Katowicach
Paweł Libertowski – OIRP w Poznaniu
Adam Lonty – OIRP w Warszawie
Joanna Pilewska – OIRP w Gdańsku
Sławomir Pilipiec – OIRP w Lublinie
Paweł Pleśniak – OIRP w Warszawie
Tomasz Prokopiuk – OIRP w Zielonej Górze
Michał Dominik Rajski – OIRP w Warszawie
Rafał Rybnik – OIRP w Białymstoku
Małgorzata Sajdak – OIRP w Katowicach
Arkadiusz Sawala – OIRP w Poznaniu
Dariusz Tadeusz Smejda – OIRP w Poznaniu
Daniela Sosin – OIRP we Wrocławiu
Edward Strzelecki – OIRP w Zielonej Górze
Piotr Trębicki – OIRP w Warszawie
Monika Urbaniak – OIRP w Poznaniu
Jerzy Wasiluk – OIRP w Białymstoku

Kontakt:

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel. 667 141 821
e-mail: wsd@kirp.pl