Projekt budżetu KRRP na 2017 r. Wsparcie dla izb modernizujących swoje siedziby

W dniu 19 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Wszystko wskazuje na to, że było to ostatnie posiedzenie w bieżącej kadencji Krajowej Rady.

Prezydium przyjęło m.in. – w formule założeń- projekt budżetu KRRP na 2017 r. Zostanie on przekazany Krajowej Radzie następnej kadencji, wybranej na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w dniach 3-5 listopada br. Projekt przewiduje m.in. wydatkowanie w 2017 r. ponad 1,7 ml zł środków zgromadzonych na utworzonym uchwałą KRRP z 1995 r. funduszu założycielskim.Fundusz ten przeznaczony jest na wsparcie i refundację wydatków ponoszonych przez okręgowe izby na poprawę warunków lokalowych, w tym inwestycje i modernizację w siedzibach izb.
Szczegółowe decyzje dotyczące warunków, jakie spełniać winny izby ubiegające się o uzyskanie wsparcia, należeć będą do Krajowej Rady następnej kadencji.

Zobacz także