Przechodzenie polskich sędziów w stan spoczynku – opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii.

Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

W dniu 12 lipca 2017 r.1 Polska wprowadziła ustawę ustanawiającą nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich sędziów. Zgodnie z tą ustawą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chociaż wcześniej wynosił on 67 lat dla obu płci. Ponadto Ministrowi Sprawiedliwości zostało przyznane dyskrecjonalne prawo decydowania o przedłużeniu okresu czynnej służby poszczególnych sędziów sądów powszechnych po ukończeniu przez nich tego nowo określonego wieku przejścia w stan spoczynku, pomimo że wcześniej uprawnienie to było wykonywane przez Krajową Radę Sądownictwa. Uznawszy, że przepisy te są sprzeczne z prawem Unii, Komisja wniosła do Trybunału skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Pełną treść dokumentu publikujemy w załączeniu.

Zobacz także