Pytania na kolokwia ustne

Dnia 3 marca 2015 roku w siedzibie KRRP odbyło się drugie i ostatnie posiedzenie Zespołu do opracowania pytań na kolokwia ustne w 2015 roku.

W skład Zespołu do opracowania pytań powołanego uchwałą nr 94/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 22 października 2014 r. wchodzi 19 przedstawicieli z każdej okręgowej izby radców prawnych. Od pierwszego posiedzenia w listopadzie 2014 r. zespół działał na podstawie ustalonego harmonogramu i postawił sobie cele polegające na nadaniu pytaniom charakteru możliwie jak najmniej akademickiego, eliminację pytań zamkniętych oraz nadanie pewnej puli pytań charakteru kazuistycznego, co zgodne jest z kierunkiem upraktyczniania aplikacji.

Od stycznia do lutego trwał etap konsultacji z izbami, w ramach których propozycje pytań z poszczególnych dziedzin przekazywane były prowadzącym zajęcia oraz kierownikom aplikacji. Następnie do członków zespołu spływały komentarze i uwagi z izb. Biorąc pod uwagę informacje zwrotne, również z poprzednich lat, na temat przebiegu kolokwiów ustnych oraz wyzwań i trudności, które im towarzyszą, zespół sporządził trzy zbiory pytań.

Zgodnie z regulaminem aplikacji pytania ogłaszane są do 31 marca danego roku szkoleniowego.

Kolokwium w formie ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta ze zbiorów pytań. Członkom komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami.

Każdy ze zbiorów pytań zawiera nie mniej niż 50 pytań. Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla danego kolokwium. Za odpowiedź na każde z pytań na kolokwium ustnym aplikant otrzymuje od 0 do 10 punktów. Z przebiegu kolokwium sporządza się, odrębnie dla każdego aplikanta, protokół wskazujący w szczególności uzyskaną punktację oraz ocenę, który dołącza się do akt osobowych aplikanta.

W roku 2015 aplikanci będą zdawać kolokwia ustne z następujących przedmiotów : na I roku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z ubezpieczeń, na społecznych) na II roku: Prawo spółek handlowych(jedno pytanie), prawo gospodarcze(jedno pytanie), prawo upadłościowe i naprawcze(jedno pytanie), na III roku: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego(jedno pytanie), etyka radcy prawnego(jedno pytanie) oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych (jedno pytanie).

Zobacz także

Pytania na kolokwia ustne

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”:
– pytania z zakresu etyki zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają I rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”.
– pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają II rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 23 grudnia 2022 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 31 grudnia 2021 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (103 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (61 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (57 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (51 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (55 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2021
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2020 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (56 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (250 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (96 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (95 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w 2020 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (54 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (248 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w 2019 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r.

Plik pdf do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (52 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. w sprawie pytań usuniętych ze zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w 2018 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (53 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (258 pytań);

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (97 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w 2017 r.

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań);

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (99 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania

 

 


 

Pytania na kolokwia ustne w 2016 r.

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (153 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (106 pytań);
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (261 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (59 pytań).

Plik do pobrania

Sprostowanie

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (68 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (98 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań).

Plik do pobrania

Zobacz także