Pytania na kolokwia ustne

Dnia 3 marca 2015 roku w siedzibie KRRP odbyło się drugie i ostatnie posiedzenie Zespołu do opracowania pytań na kolokwia ustne w 2015 roku.

W skład Zespołu do opracowania pytań powołanego uchwałą nr 94/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 22 października 2014 r. wchodzi 19 przedstawicieli z każdej okręgowej izby radców prawnych. Od pierwszego posiedzenia w listopadzie 2014 r. zespół działał na podstawie ustalonego harmonogramu i postawił sobie cele polegające na nadaniu pytaniom charakteru możliwie jak najmniej akademickiego, eliminację pytań zamkniętych oraz nadanie pewnej puli pytań charakteru kazuistycznego, co zgodne jest z kierunkiem upraktyczniania aplikacji.

Od stycznia do lutego trwał etap konsultacji z izbami, w ramach których propozycje pytań z poszczególnych dziedzin przekazywane były prowadzącym zajęcia oraz kierownikom aplikacji. Następnie do członków zespołu spływały komentarze i uwagi z izb. Biorąc pod uwagę informacje zwrotne, również z poprzednich lat, na temat przebiegu kolokwiów ustnych oraz wyzwań i trudności, które im towarzyszą, zespół sporządził trzy zbiory pytań.

Zgodnie z regulaminem aplikacji pytania ogłaszane są do 31 marca danego roku szkoleniowego.

Kolokwium w formie ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta ze zbiorów pytań. Członkom komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami.

Każdy ze zbiorów pytań zawiera nie mniej niż 50 pytań. Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla danego kolokwium. Za odpowiedź na każde z pytań na kolokwium ustnym aplikant otrzymuje od 0 do 10 punktów. Z przebiegu kolokwium sporządza się, odrębnie dla każdego aplikanta, protokół wskazujący w szczególności uzyskaną punktację oraz ocenę, który dołącza się do akt osobowych aplikanta.

W roku 2015 aplikanci będą zdawać kolokwia ustne z następujących przedmiotów : na I roku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z ubezpieczeń, na społecznych) na II roku: Prawo spółek handlowych(jedno pytanie), prawo gospodarcze(jedno pytanie), prawo upadłościowe i naprawcze(jedno pytanie), na III roku: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego(jedno pytanie), etyka radcy prawnego(jedno pytanie) oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych (jedno pytanie).

Zobacz także