Rekomendacja CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu z 23.03.2018 r.

W 2010 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) opublikowała zbiór rekomendacji w sprawie pomocy prawnej z urzędu, w których wzywała instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do podjęcia szeregu działań. Od tamtej pory CCBE monitoruje rozwój sytuacji, regularnie występując do członków Rady o informacje na temat istotnych zmian zachodzących w ich krajowych systemach pomocy prawnej.

W oparciu o sprawozdania nt. sytuacji w poszczególnych krajach Komitet ds. Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości CCBE podjął decyzję o opracowaniu nowego zbioru rekomendacji CCBE w sprawie pomocy prawnej z urzędu, z uwzględnieniem zmian, które zaszły od roku 2010, oraz ze wskazaniem dobrych praktyk stosowanych w różnych jurysdykcjach.

W tym celu w 2016 r. przeprowadzono obszerną analizę – obejmującą wszystkie dziedziny prawa – konkretnych aspektów różnych krajowych systemów pomocy prawnej. W analizie skoncentrowano się na następujących aspektach nieodpłatnej pomocy prawnej: niezależność i wykształcenie podmiotu świadczącego pomoc prawną, wynagrodzenie adwokatów/ radców prawnych świadczących taką pomoc, fakturowanie i uwzględnianie kosztów pomocy prawnej z urzędu w budżecie państwa oraz obsługę pomocy prawnej.

Wyniki analizy wykorzystano do opracowania nowego zbioru rekomendacji w sprawie pomocy prawnej z urzędu. Rekomendacje przedstawiają kilka zasad kluczowych warunkujących właściwe świadczenie pomocy prawnej, która stanowi jedno z podstawowych narzędzi zapewniających dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

W tym względzie należy zaznaczyć, że przy wdrażaniu prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości trzeba uwzględnić bogactwo różnych systemów pomocy prawnej i krajowych tradycji prawniczych.

Uznając różne tło historyczne i odmienną specyfikę poszczególnych krajowych systemów pomocy prawnej w Europie, niniejsze rekomendacje są skierowane przede wszystkim do tych krajów, których samorządy i stowarzyszenia prawnicze dostrzegają możliwość ulepszenia systemu pomocy prawnej z urzędu.

Stosowny dokument w załączeniu.

Zobacz także