Relacja z II tury międzynarodowej wymiany prawników

W czerwcu 2018 r. brałem udział w projekcie międzynarodowej wymiany prawników (MULTILAW) organizowanej przez Europejską Fundację Prawników z siedzibą w Hadze (EFP). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i powstał przy współpracy EFP z krajowymi samorządami prawniczymi. Krajowa Rada Radców Prawnych również przystąpiła do projektu, dzięki czemu możliwe było moje uczestnictwo w projekcie. Z uwagi na aspekt wymiany związany z integracją europejską duży nacisk położono na uwzględnienie stosowania prawa Unii Europejskiej w poszczególnych krajach. Oczywiste jest również, że jako prawnik wykształcony w innej jurysdykcji nie jestem w stanie pracować w oparciu o przepisy krajowe w jednostce goszczącej. Pozostały jedynie aspekty prawa mające wymiar międzynarodowy. W moim przypadku były to w szczególności: tworzenie umów, ochrona danych osobowych, własność intelektualna, poniekąd zagadnienia związane z substancjami chemicznymi, a także z zabezpieczeniami finansowymi oraz z arbitrażem międzynarodowym.
Aplikując do udziału w programie wybrałem Grecję jako jeden z krajów, w których chciałbym podjąć pracę w ramach programu MULTILAW. Zakwalifikowałem się do wiosennej edycji wymiany. Jako instytucję goszczącą wskazano mi PotamitisVekris Law Firm.
Chciałbym tu serdecznie podziękować zarówno Europejskiej Fundacji Prawników, którą w kontaktach ze mną reprezentował pan Vasileios Stathopolous oraz Krajowej Radzie Radców Prawnych, w szczególności pani Marii Napiontek, którzy sprawnie i w pełni profesjonalnie wspierali mnie na każdym z etapów mojego uczestnictwa w programie.
Potamitis Vekris Law Firm to jedna z największych kancelarii w Grecji. Jest ulokowana w dwóch budynkach w centrum Aten. Zatrudnia lub współpracuje z ok. 200 prawnikami. Wielokrotnie reprezentowała rząd Republiki Greckiej w zakresie arbitrażu międzynarodowego. Klienci tej firmy to również duże międzynarodowe korporacje. Obszar działalności  kancelarii obejmuje bardzo szerokie spektrum spraw: od prawa finansowego, handlowego w tym spółek, ochrony konkurencji, poprzez prawo cywilne, własność intelektualną, prawo farmaceutyczne, prawo upadłościowe, prawo pracy, prawo międzynarodowe i arbitraż, na prawie karnym i podatkowym kończąc.
W ramach programu w kancelarii zajmowałem się m.in. analizą nowego projektu – Dyrektywy dotyczącej przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej. Analiza dotyczyła przewidywanych skutków wprowadzenia Dyrektywy oraz prawdopodobnej drogi jej implementacji w poszczególnych krajach członkowskich UE w oparciu o istniejące krajowe procedury.
Analiza przepisów Dyrektywy doprowadziła do wniosków, iż pomimo nadziei, jakie zainteresowane podmioty wiązały z tym instrumentem, to z uwagi na kształt przepisów znajdzie ona zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie.
Z uwagi na termin, w jakim współpracowałem z kancelarią nie mogło się obyć bez tematu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dla użytku zarówno prawników w kancelarii, jak i klientów kancelarii stworzyliśmy skrótowe kompendium wiedzy wraz z linkami do poszczególnych dokumentów Komisji, Grupy Roboczej (Art. 29 Working Party) i innych podmiotów ułatwiających interpretację nowych przepisów.
Pozostałe sprawy, nad jakimi pracowałem, to analiza przepisów UE dotyczących oznakowania i etykietowania substancji chemicznych, kwestie związane z ochroną konkurencji i prawa do znaku towarowego. Miałem także możliwość analizy dokumentacji z prowadzonej przez Kancelarię sprawy przed Międzynarodową Izbą Handlową (International Chamber of Commerce).
Na koniec jeszcze kilka słów na temat samej atmosfery, kultury pracy i ludzi pracujących w kancelarii.
Muszę przyznać, że byłem bardzo mile zaskoczony serdecznością panującą pomiędzy pracownikami. W biurze była świetnie wyposażona biblioteka. Z uwagi jednak na nieznajomość greki przeglądać mogłem wyłącznie pozycje anglojęzyczne.
Partnerzy w kancelarii są znakomicie wykształceni zarówno na Uniwersytecie w Atenach, jak i na renomowanych uczelniach w innych krajach UE oraz USA. Uczestniczą w pracach narodowych i unijnych gremiów zajmujących się legislacją.
Sam projekt daje znakomite możliwości do znalezienia kontaktów w instytucji goszczącej, pozwala rozwinąć swoje możliwości w ramach pracy w międzynarodowym zespole ekspertów. Udział w projekcie był dla mnie niezapomnianym przeżyciem i rozszerzył moje perspektywy w spojrzeniu na współpracę pomiędzy prawnikami w ramach UE.

r.pr. Konrad Chudzik

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Zobacz także