Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

Podjęta przez Parlament Europejski w dniu 8 lutego br. rezolucja (2018/2527(RSP) jest efektem napiętej sytuacji politycznej w Turcji trwającej de facto od lipca 2016 r., kiedy doszło w Turcji do udaremnionej próby zamachu stanu. W styczniu 2018 r. turecki parlament ponownie wydłużył czas obowiązywania stanu wyjątkowego o kolejne trzy miesiące. Obserwuje się, że stan wyjątkowy jest wykorzystywany przez tureckie władze do stosowania środków znacznie wykraczających poza środki niezbędne do zachowania bezpieczeństwa państwa. Konsekwencją tych działań są poważne naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności.

W Turcji zwiększono kompetencje władzy wykonawczej – szczególnie w stosunku do władzy sądowniczej. W ostatnim czasie doszło do wielu bezprawnych zatrzymań, łamane jest prawo do wolności i bezpieczeństwa – ofiarami takich działań są m.in. działacze organizacji praw człowieka, a w konsekwencji zniesienia immunitetu parlamentarnego dotknęło to także znacznej grupy tureckich parlamentarzystów. Osoby pozostające w więzieniach poddawane są torturom i nieludzkiemu traktowaniu. Brak poszanowania praw człowieka objawia się również nieprzestrzeganiem prawa wolności wypowiedzi – nie tylko w stosunku do dziennikarzy, ale także przedstawicieli organizacji społecznych i obywatelskich. Kontrola jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno media tradycyjne, jak i społecznościowe. Dochodzi również do aktów dyskryminacji mniejszości – religijnych, etnicznych oraz środowisk LGBTI, a władze tureckie pozostają obojętne na akty terroryzmu.

W swojej rezolucji Parlament Europejski wyraził  głębokie zaniepokojenie sytuacją w Turcji oraz wezwał do zmiany postępowania. Należy zaznaczyć, że Turcja – jako ważny partner Unii Europejskiej oraz państwo kandydujące do członkostwa w tej organizacji, zobowiązała się do respektowania określonych wartości Unii Europejskiej – w tym praworządności oraz poszanowania praw człowieka. Kraj ten jest także sygnatariuszem Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Parlamentu Europejskiego, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat rezolucji we wszystkich językach UE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0040&language=PL&ring=P8-RC-2018-0082

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem rezolucji w języku polskim – w załączeniu.

Zobacz także