Sesja Plenarna CCBE

W dniach 19-20 maja reprezentanci samorządu radców prawnych uczestniczyli w posiedzeniach komisji i grup roboczych CCBE: ds. przyszłości usług prawniczych, modelowych zasad etyki, śledzenia danych, migracji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, PECO, deontologii, finansów, nowych technologii i oficerów łącznikowych oraz w 125 Sesji Plenarnej organizacji.

Podczas Sesji Plenarnej omówiono projekty stanowisk CCBE w następujących obszarach:

 • zmiany w Statucie CCBE dotyczące liczby członków Komitetu Finansowego oraz wprowadzenia kworum wymaganego do podjęcia decyzji przez ten komitet;
 • przygotowania projektu odpowiedzi CCBE na konsultację Komisji Europejskiej w sprawie utworzenie obowiązkowego rejestru lobbystów w instytucjach europejskich;
 • przygotowania przewodnika dla samorządów członkowskich w sprawie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej;
 • przygotowanie przewodnika w sprawie stosowania technicznych zabezpieczeń przed inwigilacją elektroniczną;
 • przyjęcie ewentualnego wniosku CCBE o uzupełnienie opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-516/14 dotyczącej treści faktur wystawianych przez prawników;
 • przyjęcia poprawek grupy ekspertów CCBE do projektu rekomendacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA w sprawie wymiany informacji w sprawach dyscyplinarnych;
 • przyjęcia projektu oświadczenia CCBE w sprawie wycieku informacji dotyczących transferu dochodów na konta bankowe w Panamie;
 • propozycji zmian rekomendowanych przez CCBE do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia stałego mechanizmu monitorowania stanu demokracji w krajach UE.

Dodatkowo zostały przedstawione informacje o:

 • przyjętym przewodniku CCBE dla samorządów członkowskich w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej w kontekście działań służb specjalnych;
 • pracach nad modelowymi zasadami etyki;
 • działaniach w zakresie oceny ryzyka wystąpienia zjawiska prania brudnych pieniędzy,
 • stan działań w zakresie pomocy uchodźcom na Lesbos;
 • proponowanym quasi-sądowym systemie rozstrzygania sporów między inwestorami i państwami w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).
 • przygotowywanej aktualizacji danych o ochronie tajemnicy zawodowej w krajach członkowskich;
 • projekcie komentarza w sprawie zbioru zasad etyki dla pełnomocników występujących przed Europejskim Sądem Patentowym;
 • projekcie kwestionariusza o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • projektach realizowanych przez Fundację Prawników Europejskich;
 • kontaktach z Komisją Europejską w sprawie utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej;
 • przygotowywanej aktualizacji przewodnika dla pełnomocników występujących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
 • stanie prac nad wytycznymi IBA w sprawie praw człowieka i biznesu dla prawników.

Zobacz także