Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli samorządów radców prawnych i rzeczników patentowych

W spotkaniu zorganizowanym 11 lutego 2021 r. udział wzięli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Paweł Kurcman. Dyskutowano o współpracy w opiniowaniu planowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i perspektywach rozwoju obu samorządów zawodowych.

Spotkanie miało charakter roboczo-konsultacyjny, zasadniczym przedmiotem rozmów były prace nad planowanymi zmianami w kodeksie postępowania cywilnego. Dyskutowano o współpracy w zakresie opiniowania tychże zmian i możliwych rozwiązaniach, które należycie chroniłyby wszystkich interesariuszy postępowania.

Poruszono również, istotny z punktu widzenia wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego, temat szerszej współpracy wszystkich grup zawodowych na poziomie ogólnopolskim. Rozmawiano o rozwoju działalności Forum Samorządów Zaufania Publicznego na szczeblu krajowym oraz o pożądanych kierunkach rozwoju samorządów i samych zawodów radcy prawnego i rzecznika patentowego.

– Takie działania są niezbędne, aby umacniać ideę samorządności i prezentować uzgodnione stanowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Musimy wspólne zabierać głos w sprawach dotyczących stanowienia i egzekwowania prawa. Wspólna praca na tej płaszczyźnie przyczyni się również do umocnienia w świadomości społecznej przekonania o szczególnej roli zawodów zaufania publicznego – mówił Włodzimierz Chróścik po spotkaniu.

 

Zobacz także