Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Sprawozdanie z Sesji Plenarnej CCBE

Sprawozdanie z Sesji Plenarnej CCBE

Wybór nowej Prezydencji na 2023 rok oraz przyznanie nagrody za zasługi w zakresie obrony praw człowieka to najważniejsze wydarzenia, które odbyły się 25 listopada br. na Sesji Plenarnej CCBE w Brukseli.

W skład nowej Prezydencji CCBE na 2023 r. weszli:

Prezydent – Panagiotis Perakis z Grecji,
Pierwszy zastępca – Pierre-Dominique Schupp ze Szwajcarii,
Drugi zastępca – Thierry Vickers z Francji,
Trzeci zastępca – Roman Zavrsek ze Słowenii.

Z kolei doroczną nagrodę za zasługi w zakresie obrony praw człowieka wręczono ukraińskiemu samorządowi prawników oraz ukraińskiej prawniczce Nadii Volkovej.

Uczestnicząca w Sesji Plenarnej Maria Ślązak, była Wiceprezes KRRP, wymieniła najważniejsze sprawy, które były przedmiotem obrad:

– zmiana do statutu CCBE o możliwości zawieszenia lub wykluczenia członka CCBE (po jego uprzednim wysłuchaniu) jeżeli kraj z jakiego pochodzi dany samorząd przestał być członkiem Rady Europy,

– zmiana statusu członkowskiego samorządów Ukrainy i Mołdawii z członków obserwatorów na członków stowarzyszonych w związku z uzyskaniem przez te kraje statusu kandydatów do Unii Europejskiej,

– uchwalenie budżetu na 2023 r. – w związku ze znaczącym wzrostem wszelkich kosztów działania CCBE składka członkowska na przyszły rok ulega podwyższeniu o 3,5 proc.,

– przedstawiono informacje, że delegacje winny wysuwać kandydatury na przewodniczących następujących Komisji: Komisji ds. Podatków, Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Komisji ds. Prawa Rodzinnego, Komisji ds. Samorządów Obserwatorów (PECO), Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy,

– uchwalono dokument pod nazwą: „Kluczowe zagadnienia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przedstawione pod rozwagę prawników i ich samorządów”.  W dokumencie znajduje się rys historyczny, ale przede wszystkim zawiera on szereg wskazówek na temat stosowania przez prawników – w ramach prowadzonej przez nich działalności zawodowej – zasad, wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera też szereg praktycznych uwag dla prawników – doradców podmiotów gospodarczych, którzy stosują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu z własnej inicjatywy, bądź dlatego, że są zobowiązani do tego przez przepisy prawa,

– uchwalono stanowisko CCBE w sprawie uwag CCBE, które mają zostać przedstawione Komisji Europejskiej odnośnie do projektu nowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Wniesione uwagi zmierzają przede wszystkim do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy zawodowej prawników,

– uchwalono stanowisko CCBE w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o harmonizacji przepisów dotyczących dostępu i używania danych. CCBE uważa, ze zakres tego rozporządzenia jest zbyt szeroki i nie zapewnia ochrony danych objętych tajemnica zawodową prawników. W szczególności zwrócono uwagę, że winny być zdefiniowane takie pojęcia jak: „wyjątkowa potrzeba” czy „publiczna sytuacja nadzwyczajna”, ponieważ brak tych definicji będzie prowadził do rozbieżnych interpretacji i w konsekwencji będzie dochodziło do naruszania praw podstawowych obywateli. Rozporządzenie winno wyraźnie zakazywać możliwości żądania danych objętych tajemnica zawodową,

– uchwalono rekomendacje CCBE w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla migrantów. Dokument ten postuluje zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla tej grupy osób, upowszechnianie informacji o tym, ze taka pomoc jest dostępna, konieczność objęcia szczególną opieką dzieci, którym w ich wędrówkach nie towarzyszą rodzice, konieczność zapewnienia przez Komisję Europejską większych środków na ten cel. W rekomendacjach podano wiele przykładów dobrych praktyk w tym zakresie,

– uchwalono wytyczne w sprawie ustanowienia statusu prawników zagranicznych w krajach członkowskich CCBE. W związku z tym, że zasady wykonywania zawodu przez prawników spoza Unii Europejskiej w krajach członkowskich regulują przepisy wewnętrzne każdego kraju, wytyczne mają charakter niewiążący, mogą jednak stanowić znaczącą pomoc dla poszczególnych samorządów. Wytyczne przede wszystkim regulują kwestie dotyczące udzielania licencji oraz zakresu pomocy prawnej jaka może być świadczona przez prawników z tych krajów, a także obowiązujących ich zasad etyki i ich ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej,

– przedstawiono informację na temat działań CCBE, zmierzających do pozyskiwania większych funduszy na szkolenie prawników. Analiza CCBE wykazuje, że pozyskanie środków na projekty Komisji Europejskiej jest bardzo trudne (skomplikowane procedury) i niezwykle przewlekłe. Stopień trudności powoduje, że samorządy same nie występują na ogół o przyznanie tych środków, przyłączają się raczej do projektów prowadzonych przez Europejską Fundację Prawników (ELF), która jest wysoko wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków na organizowanie różnorodnych szkoleń. Zwrócono uwagę na popularność webinariów – w tym roku zostały zorganizowane trzy webinaria przez CCBE i ELF, w których wzięły udział setki prawników. Webinaria okazały się jedną z najlepszych form szkolenia.

Pełne teksty wszystkich stanowisk uchwalonych/przyjętych na Sesji Plenarnej znajdują się na stronie CCBE.