Wyjazdowe szkolenie z zakresu postępowania dyscyplinarnego

Zagadnienia z zakresu orzecznictwa dyscyplinarnego oraz zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego składały się na tematykę wyjazdowego szkolenia, które odbyło się w  dniach 24–26 listopada w Szczawnie-Zdroju. W szkoleniu wzięli udział sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy.

W pierwszym dniu odbyły się spotkania Przewodniczącego WSD i sędziów WSD oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego z jego Zastępcami, poświęcone omówieniu bieżącej działalności pionu dyscyplinarnego.

– Spotkanie było okazją do gruntownej analizy wybranych zmian w KERP pod kątem ich praktycznego stosowania przez rzeczników i sędziów dyscyplinarnych w prowadzonych postępowaniach. Adresatami KERP są naturalnie radcowie prawni i aplikanci, ale ostatecznie to organy dyscyplinarne dokonują wiążącej wykładni i stosowania tych przepisów w poszczególnych sprawach. Stąd szczególnie istotne jest skonfrontowanie założeń i deklarowanych celów normodawcy z oceną dokonywaną przez praktyków stosowania prawa dyscyplinarnego i zasadami ogólnymi postępowania. Z drugiej strony, prezentacja założeń teoretycznych i problemów świadczenia pomocy prawnej na rynku usług prawnych daje członkom organów dyscyplinarnych szerszy niż tylko w jednostkowych sprawach kontekst interpretacyjny – podsumował spotkanie Główny Rzecznik Dyscyplinarny Gerard Dźwigała.

– Spotkanie było bardzo udane. Poświęcono je w pierwszej kolejności zmianom w KERP. Uczestnicy sygnalizowali wątpliwości co do poszczególnych zapisów, w tym zwłaszcza do nowo wprowadzonego art. 25a. Dyskutowaliśmy też między innymi o tym, co można zrobić, żeby nie dopuścić do przypadków przedawnienia karalności czynów dyscyplinarnych oraz o portalu orzeczniczym i sposobie anonimizacji orzeczeń. Wydarzenie udowodniło potrzebę spotkań na żywo, przy zachowaniu cyklicznej formuły online – mówił z kolei Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Górecki.

Następnego dnia odbyło się szkolenie z zakresu orzecznictwa dyscyplinarnego i jego roli w kształtowaniu granic odpowiedzialności dyscyplinarnej, poprowadzone przez dr Szymona Krajnika. Później radca prawny Sławomir W. Ciupa z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP omówił uchwalone przez Nadzwyczajny Zjazd w lipcu zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego w obszarach związanych z zajęciami niedopuszczalnymi (zakresy i rozgraniczenie czynności zawodowych i pozazawodowych, współpraca z alternatywnymi dostawcami usług prawniczych, informowanie o wykonywaniu zawodu i pozyskiwanie klientów drogą elektroniczną). Poruszył także problematykę przypisywania konfliktu interesów oraz zakazu dzielenia się wynagrodzeniem.

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się konsultacje na temat poruszanych wcześniej zagadnień.

Zobacz także