Stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Uchwalenie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, podjęcie decyzji w sprawie ochrony ubezpieczeniowej członków samorządu radców prawnych, a także podjęcie uchwał dotyczących funkcjonowania i zadań Krajowej Rady Radców Prawnych w 2023 r., w tym budżetu i planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych, planu pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP oraz rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej opracowania identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych – to najważniejsze punkty stacjonarnego posiedzenia KRRP, które odbyło się w dniach 2–3 grudnia w Warszawie.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, przedstawiając bieżące działania samorządu, wskazał na znaczenie budowania marki samorządu radców prawnych, w tym KIRP i wszystkich okręgowych izb radców prawnych oraz ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Prezes zwrócił się z prośbą o stałą aktywność i włączanie się w proponowane projekty. – Czeka nas wiele zadań, dlatego niezbędne jest zgodne współdziałanie w celu ich jak najlepszej realizacji – dodał.

W pierwszej kolejności Krajowa Rada Radców Prawnych rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. Po przedstawieniu złożonych ofert KRRP zdecydowała o kontynuowaniu współpracy z obecnym ubezpieczycielem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółką Akcyjną na nowych, korzystniejszych niż dotychczasowe, warunkach.

Podczas posiedzenia rozpatrzono projekt Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawili Radzie założenia zmienionego Regulaminu oraz zreferowali uwagi, które zostały przedłożone do projektu. Po przeprowadzeniu dyskusji, przegłosowaniu wniesionych poprawek i analizie legislacyjnej, Regulamin uchwalono 3 grudnia 2022 r. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., podobnie jak zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego uchwalone podczas lipcowego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Z kolei przyjęta na posiedzeniu zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych i jego organów dotyczyła zasad podejmowania przez samorząd decyzji finansowych na szczeblu krajowym, natomiast konieczność zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych wynikała z potrzeby dostosowania regulacji do uchwał podjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

Uchwałami KRRP przyjęto także plan pracy oraz budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na 2023 rok. Zaproponowane obszary działania  KRRP w 2023 r. dotyczą m.in.: ochrony interesów członków samorządu, wspierania misji społecznej samorządu, dalszej profesjonalizacji działania pionu dyscyplinarnego, promowania zawodu radcy prawnego, rozwijania obszaru doskonalenia zawodowego radów prawnych, jak też działań związanych z informatyzacją samorządu radców prawnych. Omówiono także priorytety i plany poszczególnych komisji KRRP.

Odrębną uchwałą przyjęto plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Znaczący obszar aktywności Ośrodka w przyszłym roku będzie dotyczył działalności naukowo-badawczej, w szczególności warunków wykonywania zawodu przez radców prawnych, samorządu radców prawnych oraz działalność legislacyjna, obejmująca reagowanie na przedstawiane projekty aktów prawnych i inicjowanie zmian prawa.

Krajowa Rada zajęła się także tematyką opracowania identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawych, obejmującą również opracowanie nowych materiałów graficznych. Zaprezentowane założenia zostały przyjęte przez Krajową Radę.

Mając na uwadze trwający stan zagrożenia epidemicznego, KRRP uznała, że zasadne jest dalsze obowiązywanie uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Istotnym punktem posiedzenia było przyjęcie przez Krajową Radę Radców Prawnych stanowiska, w którym oceniono jako nieuprawnione, działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie związane z podjęciem i realizacją Uchwały Nr 858/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 20 października 2022 r. dotyczącej złożenia do Sejmu RP oraz Senatu RP petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych oraz innych ustaw.

W stanowisku Krajowa Rada wskazała, że reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji, a także udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych, w myśl art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, należy do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych. KRRP podkreśliła także, że dokonuje ciągłej i kompleksowej analizy powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących praw i obowiązków członków samorządu radców prawnych oraz podejmuje w tym zakresie stosowne działania.

Zobacz także