Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

24 lipca br. Senat RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu. Projekt ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), w którym Trybunał orzekł m.in. o niezgodności określonych przepisów ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie przewidują one niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a także określonych przepisów tych ustaw w zakresie w jakim nie przewidują one gwarancji niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej bądź uchylenie było niedopuszczalne. Trybunał wskazał na potrzebę wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych dotyczących kontroli operacyjnej, tak, by odpowiadały one w pełni standardom demokratycznego państwa prawnego.

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawił krytyczną opinię do przedmiotowego projektu, w której wskazano na konieczność wprowadzenia głębokich zmian w jego treści w celu doprowadzenia do pełnego wykonania wyroku Trybunału. W szczególności wskazano na nieprecyzyjne określenie przedmiotowych przesłanek stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych poprzez wskazanie na stosowanie ich w odniesieniu do przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego, a także na brak skutecznej procedury badania legalności stosowania kontroli operacyjnej przez zewnętrzny i niezależny od organów władzy wykonawczej podmiot. Negatywnie oceniono również regulację przewidującą wstępną selekcję materiałów, uzyskanych w toku kontroli operacyjnej przez funkcjonariuszy Policji i odpowiednio innych uprawnionych formacji w celu przekazania prokuratorowi tych, w stosunku do których zachodzi przypuszczenie, że mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 K.P.K. Projekt będzie teraz przedmiotem dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw