Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie respektowania tajemnicy zawodowej

Warszawa, 16.10.2020 r.

We wszystkich cywilizowanych i demokratycznych systemach prawnych zachowanie tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata stanowi fundamentalną wartość w relacjach profesjonalnego pełnomocnika i jego klienta. Bez niej nie może być mowy o zaufaniu koniecznym do rzetelnej i efektywnej ochrony praw klienta.

Obowiązek zachowania poufności komunikacji pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem a klientem jest jednym z warunków realizacji prawa do rzetelnego procesu przysługującego każdemu na podstawie art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych ze zdecydowaną dezaprobatą przyjmuje podjęte w dniu 15.10.2020 r. działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec adwokata Romana Giertycha jako urągające standardom rzetelnego procesu. Okoliczności i sposób przeprowadzenia przez CBA czynności operacyjnych (zatrzymanie na terenie należącym do Sądu Okręgowego w Warszawie, przeszukanie) niewątpliwie narażają na szwank nie tylko zachowanie adwokackiej tajemnicy zawodowej, ale wiarygodność samych czynności i autorytet instytucji państwowych powołanych do ściągania szczególnego rodzaju przestępstw. Niekwestionowane, ewidentnie nieproporcjonalne użycie środków przymusu wobec zatrzymanego mogło również stanowić bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

W trosce o zapewnienie respektowania przez wszystkie organy publiczne tajemnicy zawodowej profesjonalnych pełnomocników, a tym samym poszanowanie praw osób korzystających z pomocy prawnej i zachowanie standardów rzetelności procesu Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wzywa władze publiczne do zaniechania działań mogących te zasady podważać. Sytuacja wydaje się tym bardziej alarmująca, jeśli wziąć pod uwagę postępującą od kilku lat erozję zaufania społecznego do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Okoliczności faktyczne zatrzymania Romana Giertycha oraz przeszukania jego miejsca zamieszkania przyczyniają się do niszczenia wizerunku Polski jako praworządnego członka Unii Europejskiej respektującego jej wartości. Nie mogą być więc w żadnym zakresie aprobowane.

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
Krajowej Rady Radców Prawnych
Magdalena Witkowska

Zobacz także