Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r.

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża negatywną opinię o projektowanych zmianach rozporządzeń, u podstaw których – jak wskazano w uzasadnieniu projektowanych regulacji – legła jedynie ochrona interesów Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co nastąpiło kosztem praw procesowych zwracających się o ochronę sądową obywateli w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu. Projektowane zmiany zmierzają w kierunku sprzecznym z linią orzeczniczą ukształtowaną w tej materii w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, gdzie jednoznacznie wskazano, że w tej kategorii spraw koszty zastępstwa procesowego winny być uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Proponowane w projektowanej nowelizacji stawki są nieadekwatne zarówno w kontekście stopnia skomplikowania postępowań, których przedmiotem są świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak i fundamentalnej oraz doniosłej wagi dla obywateli, będących świadczeniobiorcami, problemów rozstrzyganych w tego rodzaju postępowaniach. Projektodawca nie może opierać propozycji zmian w tym zakresie na statystyce porażek procesowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniach inicjowanych przez obywateli, które prowadzą do zbadania legalności decyzji organu rentowego przesądzającego o wysokości świadczenia. W interesie państwa leży ukształtowanie wysokości minimalnych opłat za czynności radców prawnych na poziomie pozwalającym na objęcie obywateli rzetelną ochroną profesjonalnych pełnomocników w sprawach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozstrzyganych przed sądami.

Maciej Bobrowicz
Prezes
Krajowej Rady
Radców Prawnych

Leszek Korczak
Wiceprezes
Krajowej Rady
Radców Prawnych

Elwira Szurmińska-Kamińska
Sekretarz
Krajowej Rady
Radców Prawnych

Zobacz także