Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, dotyczące projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczącym zmienionych, w wyniku uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych wielokrotnie prezentowała (również w poprzednim stanowisku OBSiL z dnia 30 października 2023 r.) stanowisko postulujące systemową zmianę rozwiązań w tym zakresie. Dzisiejsze regulacje skutkują bowiem kredytowaniem przez radców prawnych kosztów ustanowionej przez Państwo obrony z urzędu. Uwzględniając, że zgodnie z art. 223 ustawy o radcach prawnych, koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa (albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi), proponujemy wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wynagrodzenie należne radcy prawnemu będzie wypłacane bez zbędnej zwłoki. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu wobec strony przegrywającej proces natomiast powinno obciążać Skarb Państwa, a nie pełnomocnika z urzędu. Stanowisko OBSiL KRRP dot. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości (B766 i B768)

Zobacz także