Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z dnia 12 lipca 2018 r.

Pod obrady Senatu RP wniesiony został projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia powypadkowych roszczeń odszkodowawczych. Prezydium KRRP wskazuje, że opisane w uzasadnieniu projektu występujące nieprawidłowości wynikają w znacznej mierze z faktu, że działalność w ramach dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli oprócz radców prawnych i adwokatów prowadzą podmioty nie będące profesjonalnymi pełnomocnikami.

U podstaw projektu ustawy legła chęć zapobieżenia patologicznym zjawiskom, tj. niewspółmiernie wysokim wynagrodzeniom dla osób (nie będących radcami prawnymi i adwokatami) dochodzących odszkodowań w imieniu swoich klientów, zawierania umów w przymusowych dla klientów sytuacjach, czy też zawłaszczania odszkodowań klientów oraz utrudniania bądź uniemożliwiania otrzymania przez nich należnych środków. Niestety przygotowany projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań, które niweczą założenia towarzyszące inicjatorom zmian legislacyjnych.
Prezydium KKRP wskazuje, że w przedstawionym projekcie ustawy:
– nie zawarto sankcji za nieprzestrzeganie zapisów ustawy oraz nie określono trybu nadzoru państwa nad działalnością w regulowanym zakresie,
– wprowadzono arbitralne kompetencje Ministra Sprawiedliwości przy określaniu wysokości wynagrodzeń bez wytycznych w delegacji ustawowej,
– brak precyzji stwarza możliwość występowania przed sądem osobom nie będącym do tego uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego,
– wadliwie oznaczono przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jako doradcy – co stwarza iluzje powstania nowej grupy zawodowej,
– brak uzasadnienia do ingerencji państwa w rynek usług zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Wszystkie niedoskonałości przedłożonego projektu ustawy w opinii Prezydium KRRP powodują, że powinien on zostać poddany rzetelnym konsultacjom (w tym z prawniczymi samorządami zawodowymi) w ramach prac legislacyjnych. Brak projektów rozporządzeń wykonawczych powoduje niemożność oceny skutków wprowadzenia regulacji.
Mając powyższe na uwadze, a przede wszystkim konieczność ochrony interesów poszkodowanych obywateli tak, by uzyskali oni należną rekompensatę na godziwych warunkach, Prezydium KRRP apeluje do Senatu RP o zainicjowanie zmian w przedłożonym projekcie w celu wyeliminowania wad obecnie proponowanych rozwiązań.

Zobacz także