Sprawozdanie Aleksandry Siewickiej-Marszałek z działalności Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w I półroczu 2018 roku

KIRP jest członkiem AEA-EAL. Dodatkowo członkami zbiorowymi są OIRP Białystok i Gdańsk. W pierwszym półroczu 2018 roku został wysłany wiosenny newsletter organizacji w trzech wersjach językowych: francuskim, angielskim oraz polskim (dzięki wsparciu KIRP), co pozwoliło na zapoznanie się z jego treścią dużej rzeszy polskich radców prawnych.[1]

Mec. Maria Ślązak, pełniąca od 1 lipca 2017 r. funkcję Prezydenta AEA-EAL, była prelegentem na Konferencji Prezydentów Adwokatur Europy w Wiedniu w dniach 8–10 lutego 2018 r.

W dniach 23–24 lutego 2018 r. w Barcelonie AEA-EAL reprezentowana przez Marię Ślązak oraz dwóch byłych prezydentów organizacji (Monique Stengel oraz Juana Nuneza) wzięli udział w organizowanym przez Izbę Barcelońską oraz FBE wydarzeniu Festivity of Sant Raimon of Penyafort. Wydarzenie to ma duże znaczenie z uwagi na swoją tradycję oraz udział w nim całej europejskiej rodziny lokalnych samorządów prawniczych.

W lutym 2018 r. AEA-EAL stała się członkiem prawniczej sieci Obrońcy Obrońców (Defence of the Defenders – DoD), a osobą kontaktową ze strony organizacji został wyznaczony Przewodniczący Komisji Praw Człowieka AEA-EAL Dariusz Gibasiewicz.

AEA-EAL wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Adwokatów Mołdawii (MYLA) zorganizowało 4 maja 2018 r. w Kiszyniowie[2] warsztaty/seminarium dla młodych adwokatów z zakresu Konwencji o zawodzie prawnika, a także podstawowych zasad etyki i zarządzania kancelarią. Ze strony AEA-EAL udział wzięli Olivier Raynaud (specjalizujący się w nowych technologiach prawniczych) oraz Maria Ślązak. Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem tamtejszych adwokatów.

W dniach 15–16 czerwca 2018 r. w Ałmatach w Kazachstanie odbyła się doroczna konferencja AEA-EAL „Adwokatura 2018. Podnoszenie jakości usług prawniczych”[3], która była w tym roku współorganizowana przez:

  • IBA
  • Radę Europy (CoE)
  • OBWE (OSCE)
  • Kazachską Adwokaturę.

W konferencji organizatorzy zapewnili udział uznanych prelegentów z Europy i Azji (w tym z Azerbejdżanu, Belgii, Chin, Francji, Gruzji, Holandii, Hongkongu (Chiny), Kazachstanu, Kirgistanu, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Tadżykistanu, Turcji, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Podkreślenia wymaga, że w tym międzynarodowym gronie wystąpienia miało aż trzech polskich radców prawnych: mec. Maria Ślązak oraz mec. Jędrzej Klatka (którym powierzono funkcje moderatorów) oraz mec. Dariusz Gibasiewicz. Odbyły się cztery panele: niezależność adwokatów/prawników i samorządów prawniczych, szkolenie ustawiczne prawników, zasady etyki oraz struktura pomocy prawnej z urzędu (legal aid) i postępowanie dyscyplinarne.

O wysokiej randze, jaka jest nadana temu wydarzeniu, świadczy udział w nim m.in. (poza przedstawicielami organizatorów, tj. AEA-EAL, IBA, CoE, OSCE), również Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA, Prezydenta adwokatury Paryża, Prezydenta adwokatury Kaliningradu i jednocześnie członka Komisji Zagranicznej adwokatury Federacji Rosyjskiej oraz wiceprezydenta tureckiego stowarzyszenia tureckojęzycznych adwokatów TÜRK-AV.

Przy okazji Konferencji w Ałmatach w dniu 16 czerwca 2018 r. odbyło się również Zgromadzenie Ogólne AEA-EAL, na którym dokonano wyboru zarządu AEA-EAL, wobec wygaśnięcia dotychczasowej kadencji, w tym będących członkami zarządu polskich radców prawnych: Marii Ślązak, Aleksandry Siewickiej-Marszałek, Magdaleny Witkowskiej, Dariusza Gibasiewicza oraz – jako nowego członka zarządu – Andrzeja Kalińskiego Dziekana OIRP Białystok. Odnotowania wymaga, iż nowym członkiem zarządu został również David Asatiani jako reprezentant adwokatury Gruzji.

Planowane wydarzenia AEA-EAL:

  1. 26 października 2018 r. – Seminarium AEA-EAL w Bernie (Szwajcaria) we współpracy z Uniwersytetem Berneńskim (Instytutem Prawa Gospodarczego oraz Instytutem Handlu Światowego Uniwersytetu w Bernie) – panel ekspertów: „Market Access: Legal Parameters in Europe and beyond” (Prawne Środki dostępu do rynku w Europie i poza nią ).
  2. 23 listopada 2018 r. – Konferencja w Lyonie (Francja): zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych.
  3. Wymaga jeszcze potwierdzenia – jesień 2018/Wiosna 2019 – we współpracy z OIRP Gdańsk: warsztaty dla radców prawnych „RODO w kancelariach prawniczych. Aspekt Międzynarodowy”.
  4. Wymaga jeszcze potwierdzenia – Wiosna 2019 – Konferencja AEA-EAL w Gruzji.
  5. Wymaga jeszcze potwierdzenia – Jesień 2019/Wiosna 2020 – Komitet Młodych Prawników AEA-EAL przygotowuje wydarzenie: „Forum Prawniczo-Gospodarcze (Biznesowe)” („Legal Business Forum”) z planowanym tematem z zakresu: nowe technologie, innowacje i ich wpływ na praktykę prawniczą.

W związku ze wzmocnieniem ochrony znaku AEA-EAL i otrzymanym z Europejskiego Urzędu Praw Własności Intelektualnej certyfikatem rejestracji znaku towarowego z dnia 5.04.2018r. proponuję wrócić do tematu możliwości używania logo AEA-EAL przez radców prawnych członków stowarzyszenia oraz pozwolę sobie powtórzyć już podnoszoną przeze mnie na tę okoliczność argumentację dotyczącą możliwości używania logo przez członków stowarzyszenia w ich profesjonalnej korespondencji zarówno tradycyjnej (papierach firmowych), jak i elektronicznej oraz we wszystkich mediach – strony www, FB itp. Powyższe obejmuje także  możliwość wskazywania na członkostwo: „member of…” . Zainteresowani powinni zwrócić się do stowarzyszenia w celu otrzymania stosownego pliku. Celem tego działania jest przydanie konkretnej korzyści członkowi stowarzyszenia, który w ten sposób może budować swoją zawodową reputację jako profesjonalnego prawnika mającego międzynarodowe zakotwiczenie i budującego na tym polu kontakty networkingowe – bezpośrednie kontakty z kolegami z innych krajów, możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych, itd. Upowszechnienie informacji o tej możliwości wśród polskich radców prawnych byłoby widocznym działaniem samorządu, wspierającym w szczególności młodych prawników oraz prawników z małych indywidualnych kancelarii, dającym im możliwość wyróżnienia się na rynku w ramach dopuszczalnego na gruncie art. 31 kodeksu etyki, informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej.

Sprawozdanie opracowała
r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek

 

[1] http://aea-eal.eu/?cat=46&lang=en_GB

[2] http://aea-eal.eu/?p=1707&lang=en_GB

[3] http://aea-eal.eu/wp-content/uploads/2018/06/Conference-booklet-EN-small.pdf

Zobacz także