Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 roku.

Prezentujemy stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 19.07.2017 roku w sprawie obowiązku respektowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych, w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie wyraża następujące stanowisko.
Zważywszy, iż niezależność sądów i niezawisłość sędziowska stanowią gwarancję ochrony praw obywatelskich w demokratycznym państwie prawa, którego fundamentem są wolności i swobody obywatelskie, pluralizm oraz szacunek dla prawa i człowieka, z głębokim niepokojem obserwujemy działania władzy ustawodawczej dotyczące ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o zmianie innych ustaw, jak również projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Poważny niepokój budzi zarówno treść projektów wymienionych ustaw, jak i sposób procedowania nad nimi, ignorujący potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uwzględnienia głosów samorządów prawniczych.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej lub ustawodawczej, a także wobec deprecjonowania znaczenia i autorytetu Sądu Najwyższego. Wzywamy do zaprzestania działań godzących w ład konstytucyjny Państwa i prowadzących do naruszenia zasady trójpodziału władzy.
Cel w postaci „reformy sądownictwa” nie może uświęcać środków rujnujących niezawisłe i niezależne sądownictwo – środków prowadzących de facto do państwa, w którym prawa i wolności obywatelskie nie będą chronione. Reforma wymiaru sprawiedliwości musi być poprzedzona rzetelną, pluralistyczną i merytoryczną dyskusją oraz prowadzona z poszanowaniem zasad racjonalnej legislacji.
Wobec powyższego Prezydium zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, radców prawnych i aplikantów radcowskich z apelem – nie tylko o wyrażanie braku zgody na zmiany prawa, godzące w niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską, ale również o podjęcie we własnym środowisku działań mających na celu uświadomienie rzeczywistych konsekwencji uchwalanych ustaw oraz ich realnego wpływu na prawa i wolności każdego obywatela. Jako radcowie prawni mamy moralny obowiązek informować o tym członków społeczeństwa i zabierać głos w dyskusji o sprawach fundamentalnych dla Państwa.
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Zobacz także