Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku

UCHWAŁA

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

z dnia 14 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych, w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów,

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań godzących w podstawowe wartości państwa prawa i demokracji. Występujemy w obronie wolności i swobód obywatelskich, pluralizmu, szacunku dla prawa i człowieka. Gwarancją zapewnienia obywatelom tych wartości jest uznanie trójpodziału władzy i odrębności władzy sądów i trybunałów. Zaprzeczenie niezależności władzy sądowniczej i jej podporządkowanie władzy wykonawczej, to – jak uczy historia – droga do państwa totalitarnego.

Ocenia, że złożony w dniu 12 lipca 2017 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727), prowadzi do jawnego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, a w konsekwencji do demontażu Sądu Najwyższego, jako niezależnej najwyższej władzy sądowniczej o uznanym dorobku i autorytecie.

Pamiętając gorzkie doświadczenia czasów, gdy podstawowe prawa i wolności były łamane, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku apeluje o zaprzestanie działań wymierzonych w prawa podstawowe i demokratyczny ład Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, radców prawnych i aplikantów radcowskich z apelem, o wyrażanie braku zgody na zmiany prawa, godzące w niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską.

Zobacz także