The position taken by the Presidium of the The Polish Bar Council of Attorneys-at-Law on 2 July 2018 on compliance with the principle of the rule of law

“I am making a solemn pledge in performance of the profession of the attorney-at-law to contribute to the protection and strengthening of the legal order of the Republic of Poland, I shall fulfil my professional duties conscientiously and in compliance with legal regulations, keep the professional secret, behave honestly and with dignity, following the principles of the attorney-at-law’s ethics“ – that is the wording of the oath taken by attorneys-at-law. 

The rule of law is the supreme principle regulated in Article 7 of the Constitution of the Republic of Poland, which stipulates that “The organs of public authority shall function on the basis of, and within the limits of, the law”.
The rule of law is a fundamental legal principle of the European Union, mentioned twice in the Preamble and directly in Article 2 of the Treaty on European Union. It is a democratic process of lawmaking and certainty of that law. It is a ban on arbitrariness in the operation of executive authorities as well as the equality before the law. The rule of law means independent and impartial courts.
The changes recently introduced to the operation of civil courts of law, the National Council for the Judiciary and the Supreme Court increase the influence of political factors on the justice system.
Some of the recently adopted regulations concerning the operation of the Supreme Court directly do not comply with the norms of the Constitution of the Republic of Poland.
A state which complies with the rule of law is a state in which the law rules, and the Constitution is the supreme law.
We are making a plea to those in power as well as everybody who takes the most important decisions in Poland to comply with the Constitution and principles of the rule of law.

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przestrzegania zasady praworządności

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania radców prawnych.

Praworządność to naczelna, uregulowana w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada, która stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Praworządność jest podstawową zasadą prawną Unii Europejskiej, dwukrotnie wymienioną w Preambule i bezpośrednio w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Jest demokratycznym procesem stanowienia prawa i pewnością tego prawa. Jest zakazem arbitralności w działaniu władz wykonawczych i równością wobec prawa. Praworządność to niezależne i bezstronne sądy.
Ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. Część nowo uchwalonych przepisów dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z normami Konstytucji RP.
Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma prawo, zaś najwyższym prawem jest Konstytucja. Apelujemy do rządzących i tych wszystkich, którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie, o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności.

 

Zobacz także