Trybunał Konstytucyjny umorzył sprawę wymogu przynależności do izby radców prawnych i adwokackiej

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wymogu przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania (sygn. akt K 6/22).

Podmiotem inicjującym postępowanie była grupa posłów na Sejm RP IX kadencji.

Do postępowania przystąpił także Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o jego umorzenie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku.

W postanowieniu Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że obligatoryjną przesłanką do umorzenia postępowania w niezakończonych sprawach wszczętych m.in. na podstawie wniosku grupy posłów jest zakończenie kadencji Sejmu.

Pełna treść dokumentu dostępna jest do pobrania z: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpoi-tk-przynaleznosc-izba-adwokacka-radcowska-umorzenie

Zobacz także