Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP w IV kwartale 2023 r.

Debaty, organizacja konferencji, szkoleń e-learningowych, podsumowanie dotychczasowych aktywności i przygotowanie planów działań na kolejny rok – wokół tych zagadnień skupiała się praca Komisji Stałych Krajowej Rady Radców Prawnych w czwartym kwartale 2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP

W okresie od października do grudnia bieżącego roku Komisja Doskonalenia Zawodowego kontynuowała organizację szkoleń e-learningowych. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w profesjonalnym studio nagraniowym.  Były one udostępniane w ramach serii szkoleń „Szkolenia z e-KIRP” dla radców prawnych z wszystkich okręgowych izb. Emisje szkoleń odbywały się regularnie, co czwartek, w dwóch slotach czasowych: od 17:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.

W trakcie tego okresu, tj. od 1 października do 31 grudnia bieżącego roku, Komisja Doskonalenia Zawodowego udostępniła na platformie e-KIRP 27 materiałów e-learningowych. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany w otoczeniu prawnym, Komisja przygotowała 3 dedykowane szkolenia z e-Doręczeń, mające na celu wspieranie radców prawnych w dostosowaniu się do wprowadzanych przepisów.

Komisja Doskonalenia Zawodowego podjęła współpracę z Wolters Kluwer Polska. W rezultacie, pod koniec listopada na platformie e-KIRP udostępniono dwadzieścia nagrań z webinariów, które zostały przekształcone w formę szkoleń e-learningowych. Dodatkowo, Wolters Kluwer Polska oraz kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy dostarczyła 3 specjalistyczne szkolenia z zakresu e-Doręczeń.

Obecnie na platformie e-KIRP dostępnych jest blisko 300 godzin szkoleniowych, za które radcowie prawni mogą zdobyć ponad 500 punktów szkoleniowych.

W dniu 10 października 2023 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę Nr 1154/XI/2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych oraz zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

W drugiej połowie listopada Komisja Doskonalenia Zawodowego przygotowała projekt Planu Pracy na rok 2024 oraz projekt Wniosku finansowego na 2024 rok. Oba dokumenty zostały przyjęte przez Krajową Radę Radców Prawnych na posiedzeniu w dniach 1-2 grudnia 2023 r. i uwzględnione w Planie pracy KRRP i budżecie KIRP na rok 2024. W trakcie tego spotkania podjęto także Uchwałę Nr 162/XI/2023 Krajowej Rady Radców Prawnych, określającą cykl szkoleniowy doskonalenia zawodowego na lata 2024–2026.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) KRRP

W październiku 2023 roku zrealizowano projekt „Październik miesiącem ADR”, na który składało się szereg aktywności w przedmiocie działania Komisji. Objęte były nimi, w szczególności, adresowane do radców prawnych i dostępne na platformie szkoleniowej e-KIRP webinary: „Motywowanie do mediacji” i „Rozwój mediatora” prowadzone przez dr Ewę Kosowską-Korniak, dwuczęściowe „Mediacje w postępowaniu administracyjnym” autorstwa dr hab. prof. Magdaleny Tabernackiej oraz „Mediacja w sporach dotyczących zamówień publicznych” z udziałem doświadczonych ekspertów – r. pr. Macieja Bobrowicza, r. pr. Katarzyny Ronikier-Dolańskiej, Mariusza Hałdyja – Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Luizy Modzelewskiej – Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach przywołanego projektu, w dniu 13 października 2023 roku Komisja ADR KRRP zorganizowała również adresowaną do radców prawnych i dostępną na platformie szkoleniowej e-KIRP oraz portalu YouTube, składającą się z dwóch części, konferencję p.n.: „Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia?”. Pierwsza część konferencji, w formie dyskusji ekspertów, dotyczyła błędów w mediacji z udziałem jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów prywatnych. W drugiej części wydarzenia dotychczasowi zdobywcy honorowego tytułu „Ambasador Mediacji” w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, wystąpili z prelekcjami w przedmiocie problematyki wykorzystania mediacji w obszarze swojego działania. Po zakończeniu każdej z części uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań ekspertom i prelegentom.

W dniu 23 października 2023 roku przeprowadzono stacjonarny finał promującego mediację, jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów – Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji 2023”, w ramach którego zespół doświadczonych mediatorów oceniał trzy biorące udział w finale drużyny w ramach przygotowanych przez finalistów symulacji mediacji na podstawie uprzednio przedłożonego scenariusza.

Dnia 12 grudnia 2023 roku odbył się stacjonarny finał kolejnej edycji Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich, którego celem jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o arbitrażu, jako alternatywnej metodzie pracy z konfliktem. W finale Turnieju dwie drużyny finalistów uczestniczyły w symulacji rozprawy arbitrażowej ocenianej przez skład sędziowski złożony z doświadczonych arbitrów.

Komisja Zagraniczna KRRP

W IV kwartale działania Komisji Zagranicznej koncentrowały się przygotowaniach do działań szkoleniowych, które będą podejmowane w 2024 roku przez KIRP we współpracy z Europejską Fundacją Prawników. Będą to między innymi projekty szkoleniowe poświęcone prawu migracyjnemu i azylowemu Unii Europejskiej, praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji. W roku 2024 wystartuje też program szkoleniowy TRAVAR, poświęcony prawu karnemu i stanowiący kontynuację cieszącego się powodzeniem programu CRIMILAW. W ramach nowego programu odbywać się będą w różnych państwach europejskich seminaria poświęcone temu obszarowi prawa. Ponadto w ramach tej inicjatywy prawnicy ze starego kontynentu będą mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu webinarów przygotowanych przez specjalistów z CCBE.

W ramach programu LAWYEREX 2 – programu wymiany międzynarodowej nasi radcowie mieli okazję wyjazdu zagranicę w celu odbycia praktyk, trwających 10 dni roboczych. Rusza również rekrutacja do udziału w programie na I półrocze 2024 roku. Koszty podróży i akomodacji są pokrywane z funduszy europejskich.

Komisja Zagraniczna w ramach swoich prac zajmowała się również zagadnieniami wojny w Ukrainie w perspektywie przyszłego ścigania zbrodni wojennych oraz kwestią współpracy z Izbą Anglii i Walii w zakresie wzajemnego uznawania uprawnień.

Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła również niezbędne działania przygotowawcze do objęcia przewodnictwa polskiej delegacji (współtworzonej z Naczelną Radą Adwokacką) w CCBE począwszy od 1 stycznia 2024 roku.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego na przestrzeni IV kwartału podejmowała inicjatywy wspierające rozwój zawodowy wszystkich radców prawnych, jak również te, skierowane do aplikantów radcowskich, będące miejscem dyskusji na temat perspektyw rozpoczęcia i rozwoju zawodowej kariery prawniczej stojących przed najmłodszymi członkami samorządu radcowskiego.

W dniach od 27-29 października 2023r. w Katowicach Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego przy udziale Komisji Aplikacji zorganizowała VII Forum Aplikantów Radcowskich. W Forum uczestniczyło 51 przedstawicieli aplikantów radcowskich delegowanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Gościem specjalnym wydarzenia był Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz. Podczas Forum obecni byli także Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP, a zarazem Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Zbigniew Tur, Przewodniczący Komisji Wspierania Zawodowego KRRP, a jednocześnie Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski, Dziekan Rady OIRP w Katowicach Katarzyna Jabłońska, członkowie Prezydium Rady OIRP w Katowicach oraz kierownik aplikacji tej Izby Bożena Cyrol.

W trakcie Forum odbyło się wiele ciekawych dyskusji aplikantów z całej Polski podczas pracy w trzech grupach tematycznych. Aplikanci dyskutowali o sposobie przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć na aplikacji oraz wyzwaniach, z którymi na co dzień mierzą się radcy prawni, jak np. rozwój nowych technologii czy kryzys praworządności i zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Przyszli radcowie zgłaszali również wiele pomysłów dotyczących zaangażowania się młodego pokolenia w prace samorządu zawodowego. Wyniki rozważań poszczególnych grup zostały zaprezentowane uczestnikom forum przez wyłonionych wcześniej liderów grup pracujących pod okiem moderatorów, którymi byli członkowie komisji KRRP.

Aplikanci postulowali umożliwienie im większego zaangażowania w prace samorządu poprzez udział w pracach komisji, aktywne uczestnictwo w obradach zgromadzeń okręgowych izb, czy też korzystanie z rozwiązań dedykowanych radcom prawnym, np. w odniesieniu do szkoleń e-learningowych. Wiele z narzędzi, w których korzystają radcowie jest już dostępnych dla aplikantów, lecz brakuje upowszechnienia wiedzy w tym zakresie na poziomie okręgowych izb. Aplikanci oczekują, aby udogodnienia wdrożone w wielu izbach zostały upowszechnione i stały się standardem. Dotyczy to chociażby udostępnienia w trakcie kolokwiów programów obsługujących system aktów prawnych, pomocy technicznej przy kolokwiach, omawiania wyników kolokwiów w jednolity sposób we wszystkich izbach, opracowania konspektów praktyk odbywanych w sądach. Wskazywano także na potrzebę egzekwowania obowiązków patronów. Szereg przedstawionych postulatów pojawiło się w trakcie wcześniejszych edycji Forum i zostało już zrealizowanych. Dlatego też członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego uznali za celowe opracowanie głównych, powtarzających się zgłoszeń ze wskazaniem etapów ich realizacji przez KIRP.

W dniu 30 listopada 2023r. w Warszawie Komisja zorganizowała Webinar o tematyce: Sztuczna inteligencja (AI) w pracy prawnika – szanse, zagrożenia, wyzwania. Podczas webinaru omówione zostały praktyczne aspekty AI, w tym narzędzia Chat GPT, a także przyszłość AI w rozwiązywaniu sporów sądowych. Webinar przeprowadzony został przez ekspertów z zakresu legal tech: Tomasza Zalewskiego, dr Macieja Chrzanowskiego, Joannę Kornas, Macieja Mruk-Zawirskiego. Moderatorem webinaru był członek Komisji WRZ Piotr Kamiński. Webinar transmitowany był na platformie e-kirp.pl oraz na kanale YouTube KIRP. Radcowie uczestniczący w webinarze za pośrednictwem platformy e-kirp mieli możliwość uzyskania punktów szkoleniowych. Webinar został zrealizowany w wyjątkowej, bardzo nowoczesnej formule, co było możliwe dzięki współpracy KIRP ze studiem Medical Tribune.

W miesiącu grudniu Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego podjęła współpracę z prof. Ryszardem Sowińskim w sprawie realizacji kolejnego projektu polegającego na aktualizacji opracowanego w 2020r. raportu „Programy do zarządzania kancelarią prawną”. Aktualizacja raportu obejmie:

 • aktualizację istniejących treści poradnikowych o doświadczenia autorów raportu w doradztwie przy wyborze programów z ostatnich 2 lat,
 • dodanie nowej części poruszającej i objaśniającej aktualne innowacje technologiczne: robotyzacja, sztuczna inteligencja, blockchain, big data itp.,
 • aktualizację katalogu programów, w tym możliwienie dostawcom oprogramowania aktualizację swoich kart,
 • aktualizację katalogu programów, w tym dodanie co najmniej 5 nowych programów do katalogu.

Ponadto w ramach prac aktualizacyjnych zostanie zorganizowany kolejny webinar, na którym zostaną omówione nowości i aktualna sytuacja na rynku Legal Tech.

Komisja prowadzi prace nad badaniem środowiska radców prawnych w zakresie diagnozy kompetencji radców prawnych i aplikantów radcowskich w wykorzystaniu rozwiązań́ technologii informatycznej (LegalTech). Ankietyzacja pozwoli na podniesienie efektywności działań Komisji we współpracy z właściwymi okręgowymi izbami radców prawnych.

Kolejną aktywnością Komisji w grudniu 2023.r jest podjęcie współpracy z PayTel, wiodącym na polskim rynku dostawcą usług płatniczych, specjalizującym się w płatnościach bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart płatniczych i płatności mobilnych oraz zarządzającym siecią terminali POS. Dzięki współpracy i podpisaniu umowy z PayTel radcowie prawni w całej Polsce, okręgowe izby i działające przy nich fundacje otrzymają możliwość dostępu do aplikacji mobilnej PayTel Light POS, dzięki czemu będą mogli skorzystać z najtańszej na rynku oferty dla branży prawniczej. Aplikacja mobilna pozwala na przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pośrednictwem terminala aplikacyjnego, który instalowany będzie w telefonie. Po nawiązaniu współpracy i podjęciu działań promocyjnych KIRP otrzyma  dodatkowo wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na dalszą działalność służącą realizacji celów ustawowych.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP w IV kwartale 2023 r. można zaliczyć:

 • problematykę związaną z łączeniem wykonywania zawodu radcy prawnego z innym zawodem, w tym z wykonywaniem zawodu agenta ubezpieczeniowego;
 • problematykę związaną z możliwością używania narzędzia google.com przez radców prawnych/kancelarie radców prawnych;
 • problematykę związaną z podjęciem się funkcji obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym przez radcę prawnego pozostającego w stosunku pracy;
 • problematykę związaną z dopuszczalnością prowadzenia działalności gospodarczej przez aplikanta radcowskiego.

Ponadto, w dniu 24 listopada 2023 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu w Toruniu, na którym poruszono kwestie aktualnych spraw prowadzonych przez KEiWZ. Komisja, także omówiła zmiany, problemy i obecne praktyki w związku z uchwalonym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego. W trakcie posiedzenia zostały również omówione dalsze kierunki związane w działalnością Komisji w 2023 r.

Członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli również w spotkaniu koordynacyjnym osób odpowiedzialnych za wykonywanie zawodu  w okręgowych izbach radców prawnych w Toruniu w dniach 23-25 listopada 2023 r., w którym to dzielili się dotychczas wypracowanymi stanowiskami przez Komisję i nakreślali najczęstsze problemy zgłaszane przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w zakresie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu.

Komisja Promocji Zawodu KRRP

Komisja Promocji Zawodu KRRP w IV kwartale 2023 r. odbyła łącznie 2 posiedzeniaw formule zdalne 8 i 29 listopada. W okresie IV kwartału 2023 r. Komisja Promocji realizowała prace związane z promocją zawodu radcy prawnego z udziałem influencerów: Pana Belfra oraz Przemka Staronia, kontynuowała prace związane z powstaniem pierwszego w Polsce słownika wyrazów prawnych i medycznych w Polskim Języku Migowym, a także uczestniczyła w pracach związanych z zaplanowaniem strategii promocji zawodu radcy prawnego na 2024 r.

W IV kwartale br. zakończyły się prace związane z pierwszą odsłoną kampanii z udziałem influencerów. W tym okresie na kanale Youtube premierę miał film oraz towarzyszące mu posty na profilu Facebook: „Jak zostać radcą prawnym” z udziałem laureta nagrody nauczyciela roku – Pana Belfra oraz mec. Mariki Kabacińskiej. Swoją odsłonę miała również kampania z kolejnym laureatem nagrody nauczyciel roku Przemkiem Staroniem.

Efekty działań twórczych, w których udział wzięły również nasze Koleżanki i nasi Koledzy, możemy oglądać w nowych kanałach komunikacji, jak Youtube, Facebook czy Instagram. Wyprodukowane treści będą żywe nie tylko w momencie publikacji, przykładowo linki z popularnych stron i serwisów takich jak Youtube, FB oraz Instagram będą stopniowo pozytywnie wpływać na pozycjonowanie naszej strony internetowej www.kirp.pl, czy portalu www.szukajradcy.pl oraz pozostałych działań promocyjnych prowadzonych w Internecie jak choćby podcasty Prawie Prawniczo czy działań marketingowych z zakresu promocji zawodu przy wsparciu zewnętrznej agencji reklamowej.

W zakresie prac związanych z powstaniem pierwszego w Polsce słownika wyrazów prawnych i medycznych w Polskim Języku Migowym prace Komisji ukierunkowane były w opracowanie założeń związanych z przygotowaniem broszury informacyjnej oraz jej krótsze formy w postaci ulotki dot. kwestii prawnych w kontakcie z osobami z dysfunkcją słowną, która pomocna będzie dla społeczeństwa, instytucji zewnętrznych oraz samych radców prawnych. Jako radcowie prawni powinniśmy dbać, aby nasz przekaz był wolny od barier, a nadto należycie interpretowany dla osób o ograniczonej sprawności słuchowej czy wzrokowej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie osobom z dysfunkcją słowną równego dostępu do niezbędnych informacji w danej sytuacji życiowej, w taki sposób, aby mogły one znajdować się w takiej samej sytuacji, jak gdyby byłby pełnosprawne. Broszura ma odpowiadać na następujące pytania:

 • jak zwracać się do klienta z dysfunkcją słowną oraz/lub słuchu?
 • w jakich przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza języka migowego?
 • w razie zaistnienia nagłej potrzeby kto może być tłumaczem języka migowego?
 • czy tłumaczem może być krewny lub znajomy osoby z dysfunkcją słowną oraz/lub słuchu, który potrafi migać, czy też powinien być całkowicie niezależny, profesjonalny tłumacz języka migowego?

Komisja Aplikacji KRRP

Komisja Aplikacji w okresie październik-grudzień 2023 r. kontynuowała realizację projektu Ogólnopolskich kolokwiów 2023. Kontynuacji podlegały również zajęcia e-learningowe, w których w ww. okresie wzięło udział ponad dwa tysiące aplikantów, którzy odtworzyli filmy udostępnione na Platformie E-KIRP ponad 21 000 tysięcy razy.

W październiku 2023 r. opublikowane zostały wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, który odbył się 30 września. Do egzaminu przystąpiły 2 982 osoby, test zdało 1 805 osób, co stanowi 60,5 proc. W ubiegłym roku wynik pozytywny uzyskało 41,2 proc. zdających.

W związku z uchwałą nr 149/XI/2023 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2023 r. zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, w dniu 10 października 2023 r. podjęta została uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Komisja Aplikacji była współorganizatorem VIII Forum Aplikantów Radcowskich, które odbyło się w dniach 27-29 października 2023 r. w Katowicach. Tematami przewodnimi Forum były zagadnienia dalszego upraktycznienia aplikacji, dostosowania jej programu do obecnych wyzwań rynku prawniczego oraz zaangażowanie aplikantów w życie samorządu radcowskiego.

W grudniu 2023 r. Komisja przygotowała program i aktualizację zajęć e-learningowych na następny rok szkoleniowy. Przedmiotem prac było także przygotowanie projektu wykazu aktów prawnych obowiązujących aplikantów podczas zajęć i kolokwiów w roku szkoleniowym 2024. Trwały także prace nad przygotowaniem propozycji nowych pytań na kolokwia ustne na rok szkoleniowy 2024, a także prace związane z planowaniem budżetu oraz formuły uroczystości inauguracji I roku szkoleniowego 2024.

W dniu 1 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęta uchwałę zatwierdzającą plan pracy Komisji Aplikacji na 2024 r. Komisja zajmować się będzie m. in. organizacją zajęć repetytoryjnych przed egzaminem radcowskim, przygotowaniem symulacji egzaminu radcowskiego oraz dalszą informatyzacją procesów związanych ze szkoleniem aplikantów radcowskich. Komisja Aplikacji będzie również kontynuować współpracę z radami okręgowych izb radców prawnych m. in. w zakresie przebiegu szkolenia i organizacji zajęć aplikantów pod kątem wypełniania celów szkolenia, przestrzegania postanowień Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i realizacji programu aplikacji oraz ewaluacji zajęć przy zastosowaniu kryterium praktyczności zajęć.

Zobacz także