Uchwała Komisji Praw Człowieka

Uchwała
Komisji Praw Człowieka
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
z dnia 20 listopada 2015 r.

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z dużym zaniepokojeniem przyjęła tryb i sposób uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym nacechowany niczym nieuzasadnionym pośpiechem i z bezprecedensowym pominięciem konsultacji społecznych oraz opinii prawnych. Działania podejmowane w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego rodzą obawy dążenia do podporządkowania najwyższej instytucji stojącej na straży Konstytucji RP władzy ustawodawczej, co godzi w fundamentalną w demokracji konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, a tym samym w niezależność i niezawisłość sędziowską, bez których konstytucyjne prawo do sądu dla każdego obywatela jest tylko iluzją.
Komisja wyraża nadzieję, że Prezydent RP czuwając nad przestrzeganiem Konstytucji skorzysta z prerogatyw przysługujących Głowie Państwa dla ochrony demokratycznego państwa prawa.

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka
Magdalena Witkowska

 

Zobacz także