Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Udział OBSiL KRRP w pracach legislacyjnych nad projektem dot. Krajowej Administracji Skarbowej

Udział OBSiL KRRP w pracach legislacyjnych nad projektem dot. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 29 września 2016 r. przedstawiciel OBSiL KRRP wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827). Przedmiotem obrad były zgłoszone, a nie omówione podczas poprzedniego posiedzenia, poprawki do projektu ustawy o KAS, wśród których największe wątpliwości wzbudziła kwestia zasadności zamieszczenia w ustawie preambuły, której potrzebę istnienia – wbrew stanowisku biura legislacyjnego – widzieli przedstawiciele ministerstwa.

Przedmiotem dyskusji było również brzmienie art. 1 projektu, w części określającej zakres podmiotów, którym Krajowa Administracja Skarbowa wina zapewnić obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, a którego prawidłowe ujęcie legislacyjne było kwestionowane przez przedstawicieli związków zawodowych. Następnie projekt ustawy o KAS wraz z wprowadzonymi zmianami został przez Podkomisję przyjęty.

W zakresie przepisów wprowadzających największe kontrowersje budziły regulacje dotyczące kontynuacji działalności izb skarbowych jako izb administracji skarbowej oraz połączenia z izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej, a w konsekwencji ich zniesienia, co ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 r. Na istotne problemy związane z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celnej w okresie przejściowym, zwłaszcza w odniesieniu do istniejących obecnie oddziałów, wskazywali przedstawiciele związków zawodowych. Wątpliwości natury legislacyjnej formułowane były również w odniesieniu do regulacji dotyczących kontynuacji zatrudnienia i zachowania ciągłości pracy i służby w ramach powstającej na mocy projektowanej regulacji ustawowej Krajowej Administracji Skarbowej.