Urząd Patentowy ostrzega przed fałszywymi decyzjami wzywającymi do zapłaty

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na nowe zagrożenie. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko nagminnego fałszowania decyzji wzywających zgłaszającego znak towarowy w UP do uiszczenia opłaty za udzielenie ochrony.

Rozsyłane decyzje zawierają prawdziwe dane, pobrane z bazy Urzędu Patentowego, w której publikowane są informacje o osobie zgłaszającej znak i rodzaju zgłoszonego prawa. W oparciu o te dane oszuści kierują sfałszowaną informację o udzieleniu prawa bezpośrednio do strony, z pominięciem pełnomocnika, informując ją o udzieleniu prawa i jednocześnie uzależniając jego przyznanie od zapłaty wskazanej kwoty. Żądane kwoty są określone w euro, a rachunek bankowy jest wskazany na terytorium Niemiec. Dodatkowo do fałszywych decyzji dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych dokumentach przez Urząd Patentowy, potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy złożył już w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednakże wobec faktu, że jest to kolejny proceder zmierzający do wyłudzenia fikcyjnych opłat, prosimy wszystkich pełnomocników, którzy dokonują zgłoszeń w imieniu swoich klientów, jak również mają wiedzę o takich zgłoszeniach, dokonywanych samodzielnie przez strony, aby zwrócili baczną uwagę na treść korespondencji, jaką w tej sprawie otrzymują bezpośrednio strony. Oryginalna korespondencja z Urzędu Patentowego jest zabezpieczona obecnie dodatkowym kodem QR, pozwalającym na weryfikację autentyczności dokumentu. Wymagane kwoty są zawsze podawane w złotych, a co najważniejsze w przypadku zgłoszenia znaku towarowego przez pełnomocnika Urząd Patentowy nigdy nie kieruje korespondencji bezpośrednio do strony. Więcej informacji, w tym właściwy numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego, są dostępne na stronie UP tutaj.

Zobacz także