Wideoposiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Dyskusja związana z oceną ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu wyłonienie brokera ubezpieczeniowego reprezentującego interesy samorządu radcowskiego była głównym tematem posiedzenia Prezydium KRRP 19 lipca. Zadaniem brokera, który zostanie wybrany w konkursie, będzie przygotowanie oferty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego wszystkich członków samorządu radcowskiego. Zakończenie postępowania nastąpi do 31 lipca 2022 r.

Ponadto Prezydium KRRP omówiło projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kolejnym analizowanym tematem było wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej dalszych prac związanych z tworzonym Centralnym Systemem Obsługi Radców Prawnych, który zastąpi aktualnie wykorzystywane systemy do obsługi radców prawnych. CSORP będzie udostępniony wszystkim izbom i ma ustandaryzować sposób gromadzenia oraz przechowywania danych o członkach samorządu.

Następnie omówiono kwestie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykładu e-learningowego dotyczącego skutków ostatnich zmian w obszarze prawa podatkowego, nagrania tego wykładu i jego montażu.

Ostatni punkt porządku obrad stanowiły sprawy związane z zaangażowaniem KIRP oraz udziałem radców prawnych w tegorocznym Tour de Konstytucja.

Omówione projekty uchwał zostały poddane głosowaniu zdalnemu. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło 7 uchwał.

Zobacz także