Wideospotkanie członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Kontynuacja działalności Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, wsparcie finansowe na zakup agregatu prądotwórczego i stacji ładowania dla Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej, finał konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe, dalszy rozwój systemu e-learningowego na platformie e-kirp.pl to główne tematy poruszone podczas wideospotkania członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 20 grudnia.

Posiedzenie rozpoczęto od zreferowania uchwał w sprawach osobowych. Tematykę omówiły Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój oraz Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła. Następnie Sekretarz KRRP przedstawiła projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów i Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych.

R.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła również projekt uchwały dotyczący przygotowania scenariuszy lekcji instruktażowych z prawa dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Scenariusze dla radców prawnych pozwolą ujednolicić treści oraz sposób prowadzenia zajęć. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków oraz wzrost świadomości prawnej młodzieży.

Ponadto podczas posiedzenia Wiceprezes KRRP Michał Korwek omówił projekt uchwały dotyczący projektu ELF TRADATA 2 – inicjatywy o wymiarze europejskim, która dotyczy prawodawstwa z zakresu ochrony danych. Szkolenie TRADATA 2 jest kontynuacją szkoleń podjętych w ramach projektu TRADATA, który rozszerzył zarówno umiejętności praktyczne, jak również wiedzę prawników biorących udział w kursach. Zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały, dotychczasowe zainteresowanie projektem ELF TRADATA 2 wskazuje na to, iż tematyka ta jest obiektem zainteresowań prawników, którzy coraz częściej stają w obliczu wykorzystywania nowej polityki UE związanej z ochroną danych osobowych.

Kolejny temat – projekt uchwały dotyczący zebrania i opracowania stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych – omówił Przewodniczący Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Ryszard Wilmanowicz. Interpretacje te, także w kontekście znowelizowanego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i nowego Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, będą miały szczególną wartość dla okręgowych izb radców prawnych i wszystkich przedstawicieli samorządu radcowskiego.

Posiedzenie Prezydium KRRP było również okazją do omówienia projektu uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych m.in. IX Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach.

– Jest to kolejna edycja konkursu, nad którym Krajowa Izba Radców Prawnych objęła patronat. Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie Szachistów SZACHPOL w Łukowie oraz Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie. Spotkanie odbędzie się w dniach 6-8 stycznia 2023 r. w Kazimierzu Dolnym – dodała Sekretarz KRRP.

Ponadto r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła dwa wnioski o przyznanie patronatu honorowego KRRP: konferencji Sekcji Międzynarodowej New York State Bar Association – Ukraine: Where are we now? Legal consequences of a year of the full-scale aggression oraz szkoleniu „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna”.

Głos podczas posiedzenia zabrała również r.pr. Magdalena Bartosiewicz, członek Komisji Praw Człowieka KRRP, która omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie współpracy z Fundacją Dialog w celu dalszej realizacji projektu Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

– Działalność CKPP osiąga bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o obsługę infolinii i wizyty na stronie. Mamy 99,5 proc. pozytywnych opinii, w związku z tym Norweska Rada ds. Uchodźców (red. NRC – Norwegian Refugee Council – pozarządowa organizacja humanitarna chroniąca prawa osób dotkniętych przesiedleniem) zaproponowała nam przedłużenie współpracy w zakresie finansowania na przyszły rok. Mamy już konkretny plan, w jaki sposób będziemy rozwijać oferowaną przez nas pomoc i świadczenia – zapewniła koordynatorka CKPP.

R.pr. Michał Korwek zreferował również projekt uchwały będącej odpowiedzią na apel organizacji Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), dotyczący zakupu agregatu prądotwórczego i stacji ładowania dla Ukraińskiej Krajowej Izby Adwokackiej.

Wśród spraw omówionych podczas wideospotkania Prezydium była również kwestia zakupu szkoleń e-learningowych oraz przeprowadzenia szkoleń w formie webinarium, którą zreferowała Wiceprezes Aleksandra Gibuła. Nadto w trakcie posiedzenia omówiono kwestie rozwoju oferty szkoleniowej dla radców prawnych, w tym również wskazano, iż w nowym roku nastąpi kontynuacja rozwoju systemu e-learningowego na platformie e-kirp.pl, również w aspekcie technicznym, celem zwiększenia dostępności i rozszerzenia funkcjonalności platformy szkoleniowej.

Udział w spotkaniu wziął również redaktor naczelny kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” r.pr. Tomasz Scheffler, który omówił kwestie dotyczące konkursu kwartalnika na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Jak podkreślił dr hab. Tomasz Scheffler, to pierwsza edycja konkursu, którego celem jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos dotyczących działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej. Jak dodał redaktor naczelny kwartalnika, w przyszłym roku warto byłoby rozszerzyć konkurs o promowanie także prac licencjackich.

Pod głosowanie poddano 22 uchwały, wszystkie z nich zostały podjęte.

Zobacz także