Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej, wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych (CSORP), a także organizacja seminarium pt. „Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych” to główne tematy poruszone podczas wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 6 grudnia.

Posiedzenie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Następnie głos zabrała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska – Zabój, która omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Zgodnie z projektem uchwały, instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Krajowej Izbie Radców Pranych oraz reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej:

  • począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz izby do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub przekazania do zniszczenia oraz
  • niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych.

Kolejnym tematem, który omówiła Sekretarz KRRP, były kwestie realizacji dalszych prac programistycznych w ramach wdrożenia systemu CSORP.

R.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła również projekt uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 158. Konferencji Naukowej ,,Podatek od nieruchomości w 2022 roku – bieżące problemy i wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów)”. Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 12 grudnia w formie online, są Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz spółka Crido.

Podczas wideospotkania został przedstawiony również projekt uchwały dotyczącej organizacji posiedzenia Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP. Temat zreferował przewodniczący komisji Ryszard Wilmanowicz.

Spotkanie było również okazją do omówienia projektu uchwały dotyczącej promocji projektu słownika pojęć prawniczych w polskim języku migowym, który zostanie opracowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (NdS/529895/2021/2021) „Nauka dla społeczeństwa”. Projekt powstaje dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych, Zakładem Językoznawstwa Ogólnego i Migowego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a Instytutem Spraw Głuchych. Problematykę zreferowała przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu KRRP Marta Kruk.

Jak podkreślił podczas spotkania Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych w polskim języku migowym”, która odbyła się 28 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a sam projekt jest niezwykle istotny dla osób głuchych.

Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła projekt uchwały dotyczącej obsługi techniczno-informatycznej szkoleń e-learningowych, które będą zamieszczone na platformie e-learningowej e-kirp.pl.

Wśród tematów podjętych podczas spotkania był również projekt uchwały dotyczący finału Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich, który odbędzie się 8 grudnia w siedzibie KIRP oraz online. Projekt zreferowała Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

Ostatnim projektem, omówionym podczas spotkania przez Wiceprezesa KRRP Michała Korwek, był projekt uchwały dotyczący organizacji seminarium pt. „Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych” i prezentacji książki pt. „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021)”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia w formule hybrydowej z udziałem panelistów i grupy publiczności obecnej w siedzibie KIRP w Warszawie.

Wydarzenie jest organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, który obchodzony jest 10 grudnia. Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. doktryny, organizacji rządowych oraz pozarządowych, zaangażowani w kwestie związane z praworządnością.

Pod głosowanie poddano 8 uchwał.

Zobacz także