Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sommer v. Niemcy dot. skargi nr 73607/17

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Sommer v. Niemcy dot. skargi nr 73607/17, w którym stwierdził, że sprawdzenie rachunku bankowego prawnika narusza jego prawo do zachowania tajemnicy zawodowej i poszanowania życia prywatnego.

Sprawa dotyczy skargi wniesionej przez adwokata – obrońcę w postępowaniu karnym Ulricha Sommer w związku ze sprawdzeniem jego profesjonalnego rachunku bankowego przez Prokuraturę. Żądanie wglądu do jego rachunku zostało złożone przez organy ścigania w ramach postępowania karnego dotyczącego oszustwa, gdzie jednym z podejrzanych był klient pana Sommera. Pan Sommer podniósł w skardze, że władze niemieckie bez uzasadnienia zbierały, przechowywały i udostępniły dane z jego profesjonalnego rachunku bankowego, a tym samym również ujawnione zostały informacje dotyczące jego klientów. Trybunał stwierdził, że kontrola rachunku bankowego pana Sommera była nieproporcjonalna, biorąc pod uwagę szeroki zakres żądanych przez organy ścigania informacji, ograniczenie jedynie w czasie, oraz to, że obejmowały wszystkie informacje dotyczące rachunku bankowego pana Sommera wraz z uwidocznionymi tam transakcjami bankowymi, późniejsze ujawnienie i dalsze przechowywanie jego danych osobowych oraz fakt, że te niedociągnięcia nie zostały skompensowane przez odpowiednie gwarancje proceduralne.

W konsekwencji Trybunał orzekł, że inspekcja rachunku bankowego pana Sommera była nieproporcjonalna i nie niezbędna w demokratycznym społeczeństwie, w związku z czym doszło do pogwałcenia art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Komunikat Prasowy nr ECHR 141 (2017) 27.04.2017 w j. ang. zamieszczamy w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Zobacz także