Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości

Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości pana Borysa Budki pozostające w związku z konsultacjami społecznymi projektów rozporządzeń regulujących opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przez radców prawnych. Wystąpienie wiąże się z odpowiedzią na przedstawioną w ramach konsultacji opinię samorządu radców prawnych, którą to odpowiedź skierowała do Prezesa KRRP z data 23 września br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani Monika Zbrojewska.

Prezes KRRP zwraca się do pana Ministra o ponowne rozważenie niektórych nieuwzględnionych w projektach uwag i propozycji samorządu. W szczególności dotyczy to uwzględnienia w rozporządzeniach postanowień skutkujących zwiększaniem zasądzanych na rzecz radców prawnych opłat w przypadku rozpraw wielodniowych w sprawach cywilnych. Takie rozwiązanie przewidują projekty jeśli chodzi o sprawy karne. Kwestia ta stanowiła jeden z głównych postulatów zawartych już w stanowisku przyjętym na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP w dniu 30 lipca br., a następnie została zawarta w opinii samorządu z dnia 25 sierpnia br. wystosowanej w ramach konsultacji społecznych.

Pełny tekst wystąpienia Prezesa KRRP

Zobacz także