XI Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu

Szkolenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych dotyczące wybranych zagadnień, w tym istotnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonania zawodu radcy prawnego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., to punkty przewodnie XI Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się w dniach 11-13 maja br.

Konferencja rozpoczęła się dwoma  spotkaniami: Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Góreckiego z Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Gerarda Dźwigały z Rzecznikami Dyscyplinarnymi Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniach wzięli również udział: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.

– Spotkanie było bardzo merytoryczne, miało charakter roboczy. Dało nam również możliwość szczegółowego omówienia bieżących zagadnień i sprecyzowania wyzwań stojących przed pionami dyscyplinarnymi samorządu radców prawnych – podkreślił Krzysztof Górecki, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

– Analizie poddano sposób procedowania i efekt prac na poziomie izb – dodał Ryszard Ostrowski, współpracujący z pionem dyscyplinarnym Wiceprezes KRRP.

Oficjalnie XI Ogólnopolską Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu otworzyli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik i Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Tomasz Scheffler. Gościem Konferencji był również Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Sawicka-Felczak, która przedstawiła dane statystyczne dotyczące postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w ramach samorządu radców prawnych oraz podała informacje wynikające z analizy orzecznictwa dyscyplinarnego. Program Konferencji przewidywał rozbudowaną sekcję szkoleń sędziów sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych. W pierwszym punkcie planu szkolenia przewidziano wspólne szkolenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych prowadzone przez SSA Cezariusza Baćkowskiego, poświęcone m.in. przewlekłości oraz koncyliacyjnym formom zakończenia postępowania dyscyplinarnego – rodzajom przesłanek, procedurze, roli sądu i rzecznika dyscyplinarnego.

Kolejny blok szkoleniowy był poświęcony odrębnie szkoleniu sędziów sądów dyscyplinarnych prowadzonym przez SSO Krystynę Szczechowicz oraz szkoleniu rzeczników dyscyplinarnych prowadzonym przez SSA Andrzeja Kota. Sędziowie sądów dyscyplinach skupiali się na zagadnieniach wystąpienia ujemnych przesłanek procesowych przed sądem dyscyplinarnym I i II instancji, czasem popełnienia przewinienia jako elementem opisu czynu – możliwościom modyfikacji przez sąd dyscyplinarny I i II instancji, związaniem sądu dyscyplinarnego prawomocnym wyrokiem sądu karnego, wymiarom kary i uzasadnianiom rozstrzygnięć procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym. Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych dotyczyło zaś prawidłowego konstruowania zarzutów; postanowienia o przedstawieniu zarzutów, pouczeniu i wyjaśnieniach obwinionego; zasad sporządzania uzasadnień, a także odwołań od orzeczeń OSD.

Ze względu na istotne zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego i w Regulaminie wykonywania zawodu dużym zainteresowaniem cieszył się finalny etap konferencji będący częścią ostatniego dnia wydarzenia. Wspólne szkolenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych prowadziła r. pr. Monika Skowrońska oraz r. pr. Anna Sękowska. Dotyczyło ono wybranych zagadnień Kodeksu Etyki Zawodu Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.

– Spotkanie było bardzo intensywne. Omówienie tych zmian, dało okazję do dyskusji i przedstawienia pierwszych spostrzeżeń praktycznych. W tym zakresie tematycznym kładziono m.in. duży nacisk na kwestie stosowania przepisów względniejszych dla sprawcy do deliktów popełnionych przed zmianą –  relacjonował Gerard Dźwigała, Główny Rzecznik Dyscyplinarny.

Zobacz także