Zgromadzenia Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Łodzi, Koszalinie i Lublinie.

Podsumowanie prac Okręgowych Izb Radców Prawnych w minionym roku, przegląd wydarzeń organizowanych w 2022 r., sprawozdania z wykonania budżetów oraz przedstawienie treści listu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika skierowanego do zgromadzonych członków posiedzeń to główne tematy podejmowane podczas Zgromadzeń Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych, które odbyły w dniach 21-24 kwietnia w Białymstoku, Łodzi, Koszalinie i Lublinie.

W dniu 21 kwietnia na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Łodzi przedstawiono m.in.:

 • sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Łodzi za 2022 rok,
 • sprawozdanie Rady OIRP w Łodzi z wykonania budżetu OIRP w Łodzi za rok 2022,
 • sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi,
 • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi,
 • przedstawienie projektu planu działania Rady OIRP w Łodzi w 2023/2024 r.,
 • przedstawienie projektu budżetu OIRP w Łodzi na rok 2023.

W dniu 21 kwietnia na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku przedstawiono m.in.:

 • sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Białymstoku,
 • sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy za 2022 r.,
 • sprawozdanie Rady z wykonania budżetu oraz bilansu za 2022 r. w Białymstoku,
 • sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 • sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów,
 • projekt budżetu na 2023 r.

Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Wiceprezes KRRP mec. Ewa Gryc-Zerych, która odczytała list skierowany do członków Izby przez Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, jak również podziękowała radcom zaangażowanym w życie samorządu na szczeblu krajowym. Dziekan Joanna Kamieńska podsumowała pracę Izby w minionym roku, podkreślając przede wszystkim działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, obchody 40-lecia Samorządu Radców Prawnych oraz prace remontowe w nowym lokalu zakupionym przez Izbę w 2021 r.  Delegaci wysłuchali sprawozdań Skarbnika, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Przewodniczących Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Zespołu Wizytatorów. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Delegaci jednogłośnie przyjęli także budżet na rok 2023.

W dniu 22 kwietnia na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Koszalinie przedstawiono m.in.:

 • sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie za rok 2022,
 • sprawozdanie Rady OIRP w Koszalinie z wykonania budżetu za rok 2022,
 • opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w zakresie wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie za rok 2022,
 • sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w roku 2022,
 • sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z działalności w roku 2022,
 • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z działalności w roku 2022,
 • sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów w roku,
 • projekt budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na rok 2023.

Zaproszenie na Zgromadzenie przyjął również Wiceprezes KRRP Mec. Ryszard Ostrowski, który zabrał głos, przedstawiając również treść listu kierowanego przez Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika do zgromadzonych członków posiedzenia. W punkcie 28. porządku obrad – sprawy wniesione, głos zabrała Mec. Aleksandra Gibuła, która przekazała informacje o funkcjonalnościach platformy e-kirp, jak również zachęciła zgromadzonych delegatów do utworzenia wizytówki szukajradcy.pl. Głos zabrała również Mec. Maja Michalik, która omówiła podjęte działania mające na celu aktualizację danych zawartych w systemie SORP.  Mecenas Jolanta Czepe przedstawiła dane statystyczne w zakresie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych na dzień zwołania Zgromadzenia. Podczas Zgromadzenia podsumowano również w formie prezentacji przebieg wydarzeń, które odbyły się w 2022r., składających się na cykl obchodów 40 – lecia Samorządu Radców Prawnych przez członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

W dniu 24 kwietnia na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Lublinie podjęto m.in. następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z wykonania budżetu za 2022 rok,
 • uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie za rok 2022,
 • uchwałę w sprawie oceny działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • uchwałę w sprawie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • uchwałę w sprawie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • uchwałę w sprawie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok 2023,
 • uchwałę w sprawie planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok 2023,
 • uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 6/2012 Zgromadzenia Delegatów VIII kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r. zmienioną uchwałą Nr 6/2015 Zgromadzenia Delegatów IX kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rejony wyborcze i ustalenia liczby delegatów na zgromadzenie z poszczególnych rejonów.

W poniedziałek 24 kwietnia br. odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów OIRP w Lublinie XI kadencji. Zgromadzenie po raz kolejny odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. W Zgromadzeniu wzięło udział 154 delegatów, na 186 wybranych.

Zobacz także