Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług

Od dnia 01 października 2020 roku zmianie uległy zasady wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług, mające bezpośredni wypływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Prawną podstawą nowych regulacji są m. in. przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1988 ze zm.).

Dotychczas składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K  zostają zastąpione przez jeden dokument elektroniczny (plik kontrolny) JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Składanie deklaracji VAT-7 nie będzie już konieczne. Po raz pierwszy nastąpi to w rozliczeniu za miesiąc październik 2020 roku.

Podatnicy VAT będą zobowiązani do podawania w pliku kontrolnym dodatkowych, szczegółowych informacji o transakcjach i przypisanych do nich kodach GTU. Dla usług prawniczych jest to kod GTU_12. Radca prawny, który wystawia fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług doradztwa prawnego, nie jest zobowiązany do zawarcia w jej treści informacji o kodzie GTU. Podanie takiego kodu nie będzie jednak błędem i może ułatwić służbom finansowo-księgowym sporządzanie dokumentów rozliczeniowych przesyłanych do organów administracji skarbowej. Podatnicy VAT (w tym radcowie prawni) będą obowiązani oznaczać dodatkowo niektóre dokumenty, w tym w szczególności: faktury wystawione do paragonów – oznaczenie FP, dokumenty wewnętrzne – „WEW” czy faktury VAT dokumentujące wykonanie usługi na rzecz podmiotu powiązanego – “TP”. Oznaczenia kodami GTU nie mają zastosowania do nabyć, stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług.

Do korekt faktur wystawionych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT stosuje się nowe przepisy dotyczące oznaczania transakcji.

Zobacz także