Arkadiusz Bereza dziekanem w Lublinie

W dniu 9 września br. radca prawny dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza został wybrany na funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Był jedynym kandydatem i uzyskał 140 spośród 141 ważnie oddanych głosów na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych (przy frekwencji 92 % delegatów).

Zgromadzenie dokonało również wyboru 21-osobowej Rady OIRP, Rzecznika Dyscyplinarnego, 16 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz 9 członków Komisji Rewizyjnej i 18 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Radca prawny Hanna Chabros uzyskała mandat członka KRRP wybieranego bezpośrednio przez zgromadzenie delegatów izby.


Arkadiusz-BerezaDr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. to obecny wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, która reprezentuje największy samorząd prawniczy w Polsce, skupiający ponad 40 tys. radców prawnych i 10 tys. aplikantów.  Kieruje Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji, stanowiącym zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego. W latach 2007-2013 pełnił już funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Prof. Bereza wcześniej pracował jako radca prawny w ministerstwach oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w latach 2000-2005). Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wchodził w skład różnych komisji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym zespołów pracujących nad reformą określonych dziedzin prawa lub monitorujących wprowadzenie reform w życie. Prof. Bereza ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od 1992 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 2012 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Przez 20 lat pracował w Katedrze Historii Państwa i Prawa, obecnie zaś kieruje Katedrą Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego.

 Poza dużym doświadczeniem zawodowym i organizacyjnym dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.  ma również znaczny dorobek naukowy: jest autorem 7 monografii z historii wymiaru sprawiedliwości i dziejów sądownictwa (m.in. Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012; Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006), ok. 90 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą. /źródło: http://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,dr-hab-a-bereza-dziekanem-rady-oirp,40052.chtm/

Zobacz także