Szkolenia e-KIRP

Szkolenia e-KIRP

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023)!

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do zapoznania się z ofertą szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRPNowa platforma szkoleniowa została uruchomiona w maju 2022 r. Podczas pierwszego logowania należy założyć nowe konto.

Szkolenia e-KIRP

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek w godz. 17.00–18.30 i 19.00–20.30.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę, w KOKPICIE, należy odszukać moduł MI – wykłady na dziś, następnie „kliknąć” na wybrane szkolenie.

W najbliższym czasie realizowane będą poniższe tematy:

GRUDZIEŃ 2023:

7 grudnia 2023 r.

godz. 17.00 Rozliczenie konkubinatu w praktyce – SSR Kamila Paluszkiewicz – Brolska
godz. 19.00 Fundacja rodzinna – r. pr. Luiza Kwaśnicka

14 grudnia 2023 r.

godz. 17.00 Europejska ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych – SSR Marta Knotz
godz. 19.00 Skargi, wnioski, petycje – r. pr. Agnieszka Korzeniowska-Polak

21 grudnia 2023 r.

godz. 17.00 Reprezentacja spółek handlowych – SSR Małgorzata Gajewska-Nowak
godz. 19.00 Zdarzenia medyczne – istota, odpowiedzialność, postępowanie – r. pr. Maciej Łokaj

28 grudnia 2023 r.

godz. 17.00 Odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania spółek handlowych – SSR Małgorzata Gajewska-Nowak
godz. 19.00 Jasny język i upraszczanie komunikacji z klientem – r. pr. Tomasz Palak

Na platformie e-KIRP udostępniono ponad 260 godzin szkoleniowych (!), co umożliwia uzyskanie ponad 500 punktów szkoleniowych niejako „bez wychodzenia z domu” m.in.:

Platforma E-KIRP to miejsce, gdzie można odsłuchać nagrania ze szkoleń, zrealizowanych w formie „na żywo”.

L.p. Wykładowca Temat Liczba

punktów

1 dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes

 

Zmiany Kodeksu spółek handlowych – Prawo holdingowe i nadzór korporacyjny 6
2 dr hab. prof. UMK Wojciech Morawski Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze? 6
3 dr hab. prof. UŁ Michał Wojewoda Prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych, Cz. 1 6
4 dr Marcin Kostwiński Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych, Cz. 2 6
5 dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes

 

Nadzór w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 9 lutego 2022 r. 6

Na platformie E-KIRP dostępne są również szkolenia e-learningowe.

L.p. Wykładowca Temat Liczba punktów
1 SSR Monika Biała Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC (omówienie problemów występujących w praktyce oraz orzecznictwa SN) 4
2 SSO Grzegorz Karaś Postępowanie cywilne – postępowanie przed sądem pierwszej instancji – stan obecny i planowane zmiany 4
3 r. pr. dr Michał Leciak Nowelizacja prawa karnego w praktyce zawodowej radcy prawnego 4
4 SSR Zbigniew Miczek Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z niewypłacalnością dłużnika 4
5 r. pr. Roman Bieda Umowy w zakresie prawa autorskiego 4
6 SSR Andrzej Kurzych Uzupełniająca odpowiedzialność cywilnoprawna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 4
7 SSR Monika Biała Praktyczne problemy dotyczące doręczeń w procedurze cywilnej oraz ustawa o doręczeniach elektronicznych 4
8 SSR Marta Knotz Dochodzenie i egzekucja roszczeń transgranicznych 4
9 SSO Grzegorz Karaś Sądowy podział majątku wspólnego – problemy praktyczne 4
10 SSR Zbigniew Miczek Praktyczne zagadnienia dochodzenia roszczeń z kar umownych 4
11 dr hab., prof. UW Piotr Rylski Pisemne zeznania świadka w postępowaniu cywilnym 4
12 dr hab., prof. UW Piotr Rylski Nadużycie prawa procesowego cywilnego 4
13 r.pr. Piotr Hanaj Upadłość konsumencka – przesłanki, przebieg postępowania, aspekty praktyczne 4
14 dr hab. prof. Jarosław Zagrodnik Tajemnica radcowska a tajemnica obrończa i gwarancje ich ochrony w warunkach karnoprocesowych 4
15 SSR Andrzej Kurzych Zakaz konkurencji w prawie pracy cz.1 4
16 SSR Andrzej Kurzych Zakaz konkurencji w prawie pracy cz.2 4
17 r. pr. dr Michał Leciak Wolność wypowiedzi radcy prawnego a odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność karna 4
18 r. pr. Piotr Hanaj Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 4
19 dr hab. prof. Jarosław Zagrodnik Reprezentacja interesów klienta w związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem 4
20 SSR Marta Knotz Forma transgranicznych oświadczeń spadkowych. Europejskie poświadczenie spadkowe 4
21 dr Łukasz Węgrzynowski Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego 4
22 SSR Andrzej Kurzych Praca zdalna. Nowe regulacje prawne – art. 6718 – 6734 k.p. 4
23 r. pr. Piotr Zimmerman Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu 4
24 SSR Kamila Paluszkiewicz – Brolska Zachowek. Aspekty materialnoprawne oraz Postępowanie w sprawie o zachowek. Aspekty procesowe 4
25 r. pr. Paweł Chrupek Zaskarżanie czynności organów w kontroli 4
26 prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki Nowa umowa generalna – nowy pakiet ubezpieczeń dla radców prawnych. Formy wykonywania zawodu a zakres ochrony ubezpieczeniowej 4
27 r. pr. dr Dominik Lubasz Ochrona danych osobowych – zagadnienia podstawowe cz. 1 4
28 SSR Kamila Paluszkiewicz – Brolska Postępowanie o dział spadku – aspekty materialnoprawne i procesowe 4
29 r. pr. Piotr Hanaj Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
– aspekty praktyczne, zaskarżanie listy wierzytelności
4
30 r.pr. Tomasz Ogłódek Umowa przyłączeniowa. Aspekty praktyczne z punktu widzenia stosowania prawa przez radcę prawnego 4
31 SSR Monika Biała Od pozwu do wyroku – wybrane problematyczne zagadnienia postępowania cywilnego w praktyce profesjonalnego pełnomocnika 4
32 r. pr. dr Dominik Lubasz Ochrona danych osobowych – zagadnienia podstawowe cz. 2 4
33 SSR Marta Knotz WIBOR (klauzule zmiennego oprocentowania w orzecznictwie TSUE) 4
34 r. pr. Ewa Kuczyńska Tworzenie aktów prawa miejscowego – wybrane problemy praktyczne. 4
35 r. pr. Grzegorz Wyszogrodzki Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego przyjęte w Uchwale Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego cz.1 4
36 r. pr. Grzegorz Wyszogrodzki Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego przyjęte w Uchwale Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego cz.2 4
37 SSR Andrzej Kurzych Zmiany w przepisach prawa pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej cz. 1
4
38 SSR Andrzej Kurzych Zmiany w przepisach prawa pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej cz. 2
4
39 dr Martyna Sługocka Procedura uchwalania i kontrolowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4
40 r. pr. Piotr Zamroch Stwierdzenie nabycia służebności przesyłu i podobnej służebności gruntowej przez zasiedzenie 4
41 r. pr. Piotr Grodzki Przebieg procesu inwestycyjnego cz.I. Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
4
42 r. pr. Piotr Grodzki Przebieg procesu inwestycyjnego cz.II. Prawo budowlane 4
43 SSO Grzegorz Karaś Od pozwu do wyroku – postępowanie przed sądem pierwszej instancji po zmianach KPC z 9 marca 2023 r. 4
44 SSO Grzegorz Karaś Orzeczenia i postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9 marca 2023 r. 4
45 SSN Dariusz Świecki Środki zabezpieczające cz. 1 4
46 SSN Dariusz Świecki Środki zabezpieczające cz. 2 4
47 r. pr. Piotr Hanaj Przebieg postępowania upadłościowego – omówienie procedury upadłościowej 4
48 SSR Monika Biała Skuteczne dowodzenie przez profesjonalnego pełnomocnika w procesie cywilnym 4
49 dr Martyna Sługocka Reforma planowania przestrzennego – omówienie planowanych zmian 4
50 SSR Paweł Mroczkowski Postępowanie uproszczone, upominawcze i nakazowe – odrębności w stosunku do ogólnych przepisów o procesie w ujęciu praktycznym 4
51 dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy prawnofinansowe 4
52 r. pr. Piotr Zamroch Przymusowe ustanowienie służebności przesyłu przez sąd 4
53 dr Martyna Sługocka Możliwość wzruszenia decyzji administracyjnych w nadzwyczajnych trybach postępowania 4
54 Sławomir Staciwa Bezpieczeństwo informatyczne w praktyce radcy prawnego – zagrożenia i metody zabezpieczeń 4
55 dr Michał Krok Ochrona dóbr osobistych a współczesne media 4
56 dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK Obrońca w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 4
57 SSR Paweł Mroczkowski Wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe – najczęstsze błędy 4
58 dr Martyna Sługocka Procedura budowy domów jednorodzinnych do 70 mkw – zagadnienia problemowe 4
59 Magdalena Kluczek Ubezpieczenia w transakcjach fuzji i przejęć. Pokrycie dla ryzyk nazwanych i nienazwanych 4
60 dr hab. Marcin Dziurda Zarzut potrącenia i zatrzymania po nowelizacji KPC z 9 marca 2023 r. 4
61 SSR Monika Biała Rozprawa i postępowanie dowodowe w świetle zmian wprowadzonych ustawami z 9 marca 2023 r. i 7 lipca 2023 r. 4
62 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Instytucja skargi subsydiarnej (w świetle ostatnich nowelizacji KPK) 4
63 Sławomir Staciwa Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacji w oparciu scenariusze zagrożeń i metody ataku 4
64 dr hab. Marcin Dziurda Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym dokonane przez nowelizację KPC z 9 marca 2023 r. 4
65 SSR Kamila Paluszkiewicz-Brolska Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie 4
66 r. pr. Iwo Fisz Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych (Art. 124-126 u.g.n.) cz. 1 4
67 r. pr. Iwo Fisz Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych (Art. 124-126 u.g.n.) cz. 2 4
68 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Pokrzywdzony. Jego prawa i obowiązki w procesie karnym 4
69 r. pr. Iwo Fisz Regulacje dotyczące gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej 4
70 SSR Monika Biała Doręczenia w procedurze cywilnej po ostatnich zmianach KPC – problemy praktyczne 4
71 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Zbrodnia Vat-owska” – złożona kwalifikacja prawna i koncepcje obron 4
72 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik Czynny żal w prawie karnym skarbowym i jego karnoprocesowe konsekwencje 4
73 dr Damian Flisak Oswoić nieznane. Wybrane aspekty regulacyjne Sztucznej Inteligencji 4
74 Agnieszka Skrzypczak, Rafał Łagowski, Jerzy Szymańczak Proces likwidacji szkód z UG dla radców prawnych, Błąd zawodowy radcy prawnego a odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela 4
75 r. pr. Tomasz Młynarski Nowy pozasądowy model kompensacji szkód medycznych 4
76 r. pr. Luiza Kwaśnicka Ograniczenia w zbywaniu „praw udziałowych” w spółkach osobowych i kapitałowych w kontekście KSH oraz umów spółek 4
77 r. pr. Michał Wojewoda – doktor habilitowany, profesor UŁ Kara umowna w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego 4
78 Robert Socha Biały Wywiad 4
79 r. pr. Michał Wojewoda – doktor habilitowany, profesor UŁ Sankcyjne odstąpienie od umowy 4
80 SSR Monika Biała Ustawa o doręczeniach elektronicznych cz. 1 4
81 SSR Monika Biała Ustawa o doręczeniach elektronicznych cz. 2 4
82 r. pr. Agnieszka Korzeniowska-Polak E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych 4
83 Robert Socha Wystąpienia publiczne i autoprezentacja 4
84 SSR Marta Knotz Prawo konsumenckie po nowelizacji 4

Powyższą ofertę uzupełniają również szkolenia z umiejętności miękkich.

L.p. Wykładowca Temat Liczba punktów
1 Małgorzata Chruściak Budowanie relacji z klientem w nowej rzeczywistości 2
2 Radosław Jacek Miler Wystąpienia publiczne online 2
3 Artur Jóźwiak Agile Lawyer – zwinne zarządzanie projektami dla prawników
(2 moduły)
4
4 Wisława Grabarczyk-Kostka Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji, dyskusji) 2
5 Radosław Jacek Miler Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych 2
6 Ewa Opolska Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania 2
7 Małgorzata Chruściak Jak efektywnie komunikować się z biznesem – prawnik jako partner biznesu 2
8 Tomasz Bagiński Zarządzanie zdalne 2
9 Ewa Opolska Trudne sytuacje komunikacyjne w zespole prawnym 2
10 Radosław Jacek Miler Efektywne prowadzenie spotkań 2
11 Małgorzata Chruściak Rozwijanie talentów w zespole prawnym 2
12 Maciej Borejko Rozmowy z trudnym klientem 2
13 Wisława Grabarczyk-Kostka Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów 2
14 Kamila Kurkowska Narzędzia LegalTech 2
15 Tomasz Bagiński Współpraca w zespole rozproszonym 2
16 Radosław Jacek Miler Storytelling 2

Zachęcamy również do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu mediacji:

L.p. Wykładowca Temat Liczba

punktów

1 Ewa Kosowska-Korniak Rozwój Mediatora 4
2 Ewa Kosowska-Korniak Motywowanie do mediacji 4
3 dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka Mediacje w postępowaniu administracyjnym cz. 1 4
4 dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka Mediacje w postępowaniu administracyjnym cz. 2 4
5 M. Bobrowicz, K. Ronikier-Dolańska, M. Haładyj, L. Modzelewska Mediacja w sporach dotyczących zamówień publicznych 6

Na platformie dostępne jest również nagranie z Webinarium „Zawód z zasadami – Etyka i zasady wykonywania zawodu po zmianach – informowanie o wykonywaniu zawodu oraz konflikt interesów” oraz nagranie z Webinarium “Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia?” – za udział w wydarzeniach radca prawny może otrzymać 8 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Dodatkowo, Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Wolters Kluwer Polska udostępniła 29.11.2023 r. w formie szkoleń e-learningowych na platformie e-KIRP dwadzieścia nagrań z webinariów.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik może samodzielnie pobrać z platformy zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Aby uzyskać punkty szkoleniowe, certyfikat należy przedłożyć właściwej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

  • Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia 2024 r.
  • Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszenia jego wymiaru powinien zostać złożony do 31 grudnia 2023 r. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego. Nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia. Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wystąpienia przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia.

 

Załączniki do pobrania