Dziekan Rady OIRP w Warszawie wzięła udział w międzynarodowej konferencji o dostępie kobiet do wymiaru sprawiedliwości

Podczas międzynarodowego seminarium dotyczącego mierzenia i monitorowania dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości, które odbyło się 24 października w Ankarze, Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentowała Dziekan Rady OIRP w Warszawie, r. pr. Monika Całkiewicz.

– Udział przedstawiciela polskiego samorządu radcowskiego w konferencji był bardzo ważny, ponieważ dotyczyła ona niezwykle istotnego społecznie zagadnienia, związanego z dostępem znaczącej części społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Jak bowiem wiadomo, proces zrównywania praw kobiet z tymi, które przysługują mężczyznom, był długi i niełatwy i jeszcze się nie zakończył. W niektórych państwach kobiety, często z narażeniem zdrowia, a niekiedy nawet życia,  wciąż muszą walczyć o uprawnienia, które w innych częściach świata są już normą. Z tego punktu widzenia zapewnienie kobietom rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości stanowi istotny element zrównywania praw kobiet i mężczyzn. To ważne, że podczas konferencji mogliśmy wymieniać się doświadczeniami na temat dobrych praktyk, a zwłaszcza szukać rozwiązań kwestii, jak dostęp ten poszerzać i czynić realnym – zaznaczyła r.pr. Monika Całkiewicz.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach współdziałania Unii Europejskiej i Rady Europy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw krajowych, tureckich izb adwokackich, lokalnych stowarzyszeń adwokackich i ośrodków pomocy prawnej, instytucji i agencji publicznych, międzynarodowych i krajowych organów sądowych, a także eksperci z uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet.

Konferencję otworzyła szefowa tymczasowego Biura Programowego Rady Europy w Ankarze, Pınar Başpınar, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie mierzenia i monitorowania dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości. Wspólne działanie wszystkich zajmujących się tym podmiotów sprzyjać będzie zarówno realizacji tego dostępu, jak również zwiększeniu zdolności służb zapewniających pomoc prawną do efektywniejszego reagowania na potrzeby kobiet w tym zakresie.

– Monitorowanie i ocena dostępu do wymiaru sprawiedliwości jest szczególnie ważna dla ochrony praw człowieka oraz ustanowienia mechanizmów gwarantujących skuteczny dostęp kobiet do wymiaru sprawiedliwości i powiązanych usług. Skuteczne monitorowanie, według wskaźników dostępności i efektywności, powinno dostarczać danych o czynnikach ułatwiających lub utrudniających dostępność – dodała Pınar Başpınar.

W programie konferencji znalazły się też kwestie związane z podejściem międzyinstytucjonalnym i dobrymi praktykami, w szczególności w celu dzielenia się doświadczeniami w zakresie monitoringu uwzględniającego aspekt płci i praktyki gromadzenia danych w służbach pomocy prawnej i izbach adwokackich.

Podczas seminarium głos zabrał też Alexander Fricke, szef Sekcji ds. społeczeństwa obywatelskiego, praw podstawowych, sądownictwa i spraw wewnętrznych Delegatury Unii Europejskiej w Turcji. Jak podkreślił, równość płci jest kwestią priorytetową w kontekście stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Wspieranie dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości w Turcji”, będącego częścią Wspólnego Programu Unii Europejskiej i Rady Europy pt. „Instrument Horyzontalny dla Bałkanów Zachodnich i Turcji 2019–2022”.

Źródło: coe.int

Źródło zdjęć: Organizatorzy konferencji „Ułatwianie dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości w Turcji”

Zobacz także