Edukacja prawna młodych obywateli

Nowa formuła Konkursu wiedzy o prawie oraz działania edukacyjne na rok 2018 były przedmiotem obrad Koordynatorów ds. edukacji prawnej reprezentujących niemal wszystkie izby okręgowe, którzy 12 października spotkali się w Warszawie.

Podczas spotkania prezentowano także działania na rzecz edukacji prawnej w regionach. Potrzeba popularyzacji wiedzy prawniczej, szczególnie wśród najmłodszych obywateli nie budzi niczyjej wątpliwości. Taką konieczność dostrzegają też radcowie prawni angażując się w szereg projektów mających na celu edukację prawną. Jedną z najbardziej popularnych form edukacyjnych są bezpośrednie spotkania z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas lekcji. Jest to okazja do zaprezentowania zawodu radcy prawnego, jego urzędowego stroju, ale też pokazania, że kwestie prawne towarzyszą nam wszystkim na każdym kroku i warto jest mieć choć ogólną orientację w prawach i obowiązkach wynikających z przepisów. Nie mniej ważną jest też świadomość, że zawsze można poradzić się prawnika, i że warto jest skorzystać z pomocy profesjonalisty, gdyż często pozwala to uchronić się przed sytuacjami naruszającymi nasze interesy.

Koordynatorzy ds. edukacji prawnej zastanawiali się także nad nowocześniejszą formułą organizowanego od dwóch lat Konkursu wiedzy o prawie. Uznano, że warto byłoby, aby w cieszącym się rosnącą popularnością konkursie mogła wziąć udział większa niż dotychczas liczba uczestników. Konkurs wiedzy o prawie to doskonała nauka przez edukacyjną zabawę z elementami rywalizacji. Założeniem Centrum Edukacji Prawnej działającego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, które zainicjowało i organizuje konkurs było również zwrócenie uwagi na fakt, iż prawo jest mocno obecne w naszym codziennym życiu i dobrze jest je znać, by móc podejmować korzystne decyzje dla siebie (jako syna/córki, ucznia, studenta, potem pracownika), swojej rodziny i swoich zaangażowań tak zawodowych, jak i społecznych.

Spotkanie Koordynatorów było również okazją do omówienia planowanych działań związanych z obchodami Europejskiego Dnia Prawnika. Tegoroczna edycja poświęcona jest „E-wolucji prawników. W jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na relację pomiędzy obywatelem i prawnikiem”. Nowe technologie stają się nieodłącznym elementem naszego życia, są również coraz bardziej przydatne w pracy prawnika z klientem i klienta z prawnikiem.

Coroczne spotkania Koordynatorów i omawiane podczas tych spotkań zagadnienia, jak również skala podejmowanych przez radców prawnych projektów edukacyjnych niezmiennie świadczą o potrzebie popularyzacji wiedzy prawniczej. Z drugiej strony zainteresowanie uczniów podczas lekcji problematyką prawną oraz liczba uczestników Konkursu wiedzy o prawie świadczą o tym, że zapotrzebowanie na informacje z tego zakresu jest wyraźnie widoczne również po stronie najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

Zobacz także