Fundacja Subsidio Venire organizuje cykl szkoleń dla radców prawnych

Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zapraszają radców prawnych na cykl szkoleń. W pierwszej połowie 2023 r. spotkania odbędą się w Krynicy Zdroju, Zakopanem oraz Kołobrzegu. Za udział w każdym z tych szkoleń radca prawny otrzyma 40 punktów.

Planowane szkolenia:

1/ 30.03-2.04.2023 r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdroju

Tematyka:

  • Najczęściej popełniane błędy procesowe pełnomocników w postepowaniu cywilnym i gospodarczym. Formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych (w tym dowód z zeznań świadka na piśmie oraz dowód z opinii biegłego z innego postępowania),

Wykładowcą szkolenia będzie Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach dr Łukasz Zamojski – obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w systemie Legalis) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

  • Czynności pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia, między innymi:

– obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym,

– udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych,

– udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania,

– prawo przeglądania akt sprawy, porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania, zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym,

– subsydiarny akt oskarżenia,

– obrońca i pełnomocnik w postepowaniu przed sądem I instancji,

Wykładowcą szkolenia będzie r. pr. Agnieszka Kot, która ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, następnie wpisana na listę radców prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową koncentruje na świadczeniu pomocy prawnej głównie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego oraz karnego i administracyjnego poprzez współpracę w zakresie obsługi jednostek samorządowych, a przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych.

  • Najnowsze zmiany w prawie pracy. Praca zdalna, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

Wykładowcą szkolenia będzie r. pr. Karol Siergiej – jeden z czołowych ekspertów prawa pracy w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych, pracowniczych sporów sądowych, wynagradzania pracowników, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy.

  • „Jak budować i wzmacniać swoją siłę i odporność psychiczną a tym samym dbać o swój dobrostan w świecie pełnym zmienności i niepewności”

Wykładowcą szkolenia będzie Sabina Kamińska – Coach ICF, Trener Biznesu, Konsultant Rozwoju Organizacji, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej Przestrzeń Rozwoju. Praktyk w zakresie stosowania, interpretacji i przekazywania informacji zwrotnej z badania narzędziami psychometrycznymi w projektach diagnostycznych dla biznesu, m.in. dokonuje diagnozy potencjału w oparciu o narzędzie Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI® oraz „Siłę i Odporność Psychiczną” Liderów i całych Zespołów – wykorzystując metodologię kwestionariusza MTQ PLUS – AQR International. Zrealizowała ponad 8000 godzin pracy w formie warsztatów, szkoleń, coachingów grupowych i indywidualnych, skupiając się na tematyce przywództwa, zarządzania pracą zespołów, przechodzenia przez zmiany i efektywności osobistej.

 

2/ 11-14.05.2023 r. w hotelu „Mercury” w Zakopanem

Tematyka:

  1. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym; Kara umowna w praktyce sądowej; Odsetki cywilnoprawne

Wykładowcą szkolenia będzie Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek – wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

  1. Gesty, mikroekspresje i słowa, które mają moc. Wystąpienia publiczne praktycznie. „Pierwszy krok nigdy nie jest do tyłu”. O zarządzaniu zmianą. Etykieta w komunikacji biznesowej.

Wykładowcą szkolenia będzie dr hab. n. hum. Anita Frankowiak – praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog, komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt. swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

 

3/ 1-4.06.2023 r. w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu

Tematyka:

  1. Obowiązki pełnomocników procesowych,

– doręczenia w toku postępowania cywilnego,

– postępowanie apelacyjne i zażaleniowe – stan obecny i projektowane zmiany,

– postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne.

Wykładowcą szkolenia będzie Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś – specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

  1. Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie

Wykładowcą szkolenia będzie psycholog, trener PTP, Ewa Laus, która posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menadżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków. Wykładowca Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej WZ w Sopocie. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w obszarze związanym z rozwojem kompetencji menedżerskich (przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja, zarządzanie zmianą, oceny pracowników), ze szkoleniami ogólnorozwojowymi (efektywność osobista, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji, podejmowanie decyzji), coachingiem, zarządzaniem coachingowym.  Współpracowała przy tworzeniu standardów obsługi Klienta, budowaniu systemów ocen pracowniczych, programach rozwoju talentów oraz systemów kompetencji. Współuczestniczyła w tworzeniu i realizacji projektu dla PGZ i Prezesów Spółek współpracujących, związanego z wdrażaniem zmian, tworzeniem misji i wizji organizacji, kształtowaniem kultury organizacyjnej i komunikacją w projekcie zmiany. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe dostosowane do kultury organizacyjnej. Realizuje coaching indywidualny i grupowy skoncentrowany na rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji w organizacji.

Jak podkreślił Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire, Michał Korwek zawód radcy prawnego wymaga nieustannego doskonalenia, aby zapewnić świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. W tym celu należy pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności, w tym także z zakresu tzw. kompetencji miękkich.

– Nie zapominajmy także, że obowiązek podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez radców prawnych wynika z zasad deontologii naszego zawodu, a bieżący cykl szkoleniowy, w którym należy uzyskać minimum 40 punktów szkoleniowych, kończy się 31 grudnia 2023 r. Za każde nasze szkolenie otrzymają państwo 40 punktów szkoleniowych – dodał Prezes Fundacji.

Zobacz także