Informacja o wystąpieniu radcy prawnego Jędrzeja Klatki w charakterze eksperta od zasad etyki na konferencji w Erywaniu

Zważywszy na pełnioną przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę funkcję  Przewodniczącego Komisji CCBE ds. modelowych zasad etyki, Rada Europy zwróciła się do niego z prośbą o zabranie głosu na konferencji organizowanej wspólnie przez Radę Europy, CCBE i adwokaturę Armenii pod tytułem „Aktualne wyzwania i możliwości samorządów prawniczych państw członkowskich Rady Europy.”

Konferencja odbyła się w stolicy Armenii Erywaniu w piątek 9 marca 2018 r. W konferencji wzięli udział Prezesi i Wiceprezesi adwokatur: armeńskiej, białoruskiej, gruzińskiej, mołdawskiej i rosyjskiej,   II Wiceprezydent CCBE Ranko Pelicaric, przedstawiciele Rady Europy, brytyjskiej ambasady w Armenii i liczna grupa ormiańskich adwokatów – łącznie 69 osób.

Radca prawny Jędrzej Klatka przygotował i wygłosił 60-minutową prezentacje pod tytułem: „Zakres i treść modelowych zasad etyki: niezależności, tajemnicy zawodowej i konfliktu interesów w praktyce państw członkowskich Rady Europy”, w której porównał modelowe zasady przyjęte przez CCBE z postanowieniami kodeksu etyki ormiańskiej adwokatury.

Podczas dyskusji, jaka wywiązała się po wygłoszeniu prezentacji, radca prawny Jędrzej Klatka odpowiadał na liczne i kontrowersyjne pytania zadawane przez obecnych na sali przeciwników urzędującego Prezesa ormiańskiej adwokatury Ary Zohrabana. Cała debata była nagrywana przez kilka kamer albowiem przeciwnicy Prezesa ormiańskiej adwokatury nie przebierają w środkach, aby mu zaszkodzić, wykorzystując do tego media. Nie osiągnęli jednak zamierzonych celów ponieważ z odpowiedzi, jakich udzielał radca prawny Jędrzej Klatka i inni obecni na konferencji przedstawiciele CCBE jednoznacznie wynikało, że sposób działania przeciwników urzędującego Prezesa ormiańskiej adwokatury narusza standardy etyki powszechnie przyjęte w samorządach prawniczych UE.

Inne wystąpienia na konferencji były poświęcone relacjom między sądem a pełnomocnikiem procesowym, wymaganiom nakładanym przez Rozporządzenie UE nt. ochrony danych osobowych. Dyskutowano także nad zacieśnieniem współpracy między adwokaturami z państw Wspólnoty Niepodległych Państw.

Informację opracował

Radca prawny Jędrzej Klatka

Zobacz także