Kolejna opinia OBSiL KRRP do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił kolejną już opinię do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827).

W związku z niezwykle szerokim zakresem regulacji objętych powyższymi projektami, przedkładane opinie odnoszą się do ich poszczególnych części, co pozwala na precyzyjne ujęcie istotnych z punktu widzenia środowiska radców prawych problemów. Mając na względzie zaplanowane na dni 27 i 28 września 2016 r. posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia powyższych projektów, przy piśmie z dnia 26 września 2016 r. przekazana została opinia opracowana w ramach OBSiL KRRP, odnosząca się do przepisów skutkujących ograniczeniem wykonywania zawodu radcy prawnego przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS.

W opinii wskazano, że obejmowanie zakazem prowadzenia działalności gospodarczej radców prawnych zatrudnionych lub pełniących służbę w KAS, jest zbędne wobec przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zawierających regulacje wykluczające konflikt interesów i eliminujące zagrożenie stronniczością. Zwrócono również uwagę, że nie zawsze radcowie prawni będą zatrudnieni w jednostkach KAS w pełnym wymiarze czasu pracy, a rozszerzająca interpretacja projektowanych przepisów uniemożliwiłaby im nie tylko dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także wykonywanie zawodu radcy prawnego w innych formach przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.

W opinii przedstawiono również propozycję zmian, które wyłączałaby wykonywanie zawodu radcy prawnego spod przewidzianych w projektach ograniczeń, co umożliwiłoby radcom prawnym zatrudnionym lub pełniącym służbę w KAS wykonywanie zawodu radcy prawnego bez naruszania celów projektowanej regulacji.

Poprzednia opinia dotycząca zmian w kodeksie karnym skarbowym, przekazana została na ręce Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Opinia OBSiL KRRP do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

Zobacz także